Ανοικτή διαβούλευση για τη Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 2021-2027

Η Διαβούλευση αφορά 8 θεματικούς τομείς προτεραιότητας, διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω δομημένου ερωτηματολογίου και θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή απόψεων έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Ανοικτή Διαβούλευση/Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα θεματικά πεδία προτεραιότητας της Στρατηγικής στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Με την Ανοικτή Διαβούλευση δίνεται η δυνατότητα στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, να συνεισφέρουν με την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα τους, και να επαληθεύσουν, να διαφοροποιήσουν ή και να εμπλουτίσουν τα θεματικά πεδία τα οποία έχουν προταθεί από τις Συμβουλευτικές Ομάδες, με βασικό κριτήριο τη συμβολή στον Καινοτόμο και Έξυπνο Οικονομικό Μετασχηματισμό της χώρας.

Η Επιχειρηματική Ανακάλυψη, ως βασική διαδικασία εντοπισμού των θεματικών προτεραιοτήτων της Έξυπνης Εξειδίκευσης, αποβλέπει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας, των δημόσιων αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε η υπό διαμόρφωση Στρατηγική να ανταποκρίνεται άμεσα στις εθνικές προτεραιότητες και αναπτυξιακές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) πραγματοποίησε τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 εναρκτήρια διαδικτυακή εκδήλωση για την Ανοικτή Διαβούλευση/Επιχειρηματική Ανακάλυψη, με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση. Το βίντεο της ολομέλειας καθώς και του κάθε τομέα προτεραιότητας είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27.

Για την προετοιμασία της Διαβούλευσης/ Επιχειρηματικής Ανακάλυψης ορίσθηκαν από την ΓΓΕΚ Συμβουλευτικές Ομάδες σε κάθε έναν από τους παρακάτω 8 βασικούς Τομείς Προτεραιότητας:1) Βιομηχανική Παραγωγή – Υλικά – Κατασκευές, 2) Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, 3) Αγροδιατροφή, 4) Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία,  5) Υγεία και Φάρμακα, 6) Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 7) Αειφόρος Ενέργεια, 8) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες, αποτελούμενες από εκπροσώπους της τετραπλής έλικας του ελληνικού συστήματος καινοτομίας,  διαμόρφωσαν συγκεκριμένες  εισηγήσεις στους  τομείς αρμοδιότητάς τους για τα διαδοχικά επίπεδα εξειδίκευσης της Στρατηγικής.

Η Διαβούλευση διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο τα μέλη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας καλούνται να συμπληρώσουν, τεκμηριώνοντας τις προτάσεις τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις τους, αναφορικά με την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων στους οκτώ (8) βασικούς Τομείς Προτεραιότητας, μπορούν να ακολουθήσουν τους παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσης:

  1. Τομέας Βιομηχανική Παραγωγή – Υλικά – Κατασκευές
  2. Τομέας Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες
  3. Τομέας Αγροδιατροφή
  4. Τομέας Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία
  5. Τομέας Υγεία και Φάρμακα
  6. Τομέας Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  7. Τομέας Αειφόρος Ενέργεια
  8. Τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διαβούλευση, τις παρυσιάσεις και τα βίντεο της εκδήλωσης, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας