Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027)

Για την τελική διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινώσει δημόσια διαβούλευση και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικοί εκπρόσωποι, εθνικά σημεία επαφής και πολίτες, να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 19 Μαΐου 2017.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η  Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση θέσεων για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2021-2027) της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ERAC) του Συμβουλίου της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Κρατών Μελών και η οποία θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2017 και από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Για την τελική διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει ανακοινώσει δημόσια διαβούλευση και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, εθνικοί εκπρόσωποι, εθνικά σημεία επαφής και πολίτες, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης, διαμορφώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ  αρχικό σχέδιο θέσεων, με βάση την εμπειρία των στελεχών της από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ορίζοντα 2020, του τρέχοντος χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, ως κείμενο βάσης για την διαβούλευση.

Η κατάθεση των απόψεων, σχολίων και προτάσεων, για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ μπορεί να γίνεται, κατά προτίμηση, έως 19  Μαΐου 2017. Οι παρεμβάσεις μπορούν να υποβληθούν ως σχόλια/προσθήκες επί του κειμένου διαβούλευσης ή/και ως νέο κείμενο με απόψεις, ιδέες, και προτάσεις για τα υπό συζήτηση θέματα ή/και νέα θέματα/πρόσθετες πτυχές που κρίνεται ότι χρήζουν σχολιασμού και επισήμανσης, ενώ μπορούν να διαβιβαστούν και απόψεις για επιμέρους θέματα/τομείς για περεταίρω εξειδίκευση των θέσεων π.χ. ανά τομέα όπως ICT, ενέργεια,  υποδομές έρευνας, γεωργία/θαλάσσια έρευνα. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο κατάθεσης των προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης, διαμορφώθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ  αρχικό σχέδιο θέσεων με βάση την εμπειρία των στελεχών της από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ορίζοντα 2020 ως κείμενο βάσης για την διαβούλευση.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (H2020 stakeholder consultation - Interim evaluation) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του τρέχοντος Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020 «Ορίζοντας 2020». Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης παρουσιάζουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του "Ορίζοντα 2020", ενώ επηρεάζουν και τη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία ως εξής:

α. Θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής, των μέσων εφαρμογής, των διαδικασιών και της κατανομής του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Εργασιών για την επόμενη περίοδο (2018-2020) όλων των δράσεων του Ορίζοντα 2020. Ταυτόχρονα, διαμορφώνονται μέτρα και πιλοτικές δράσεις, όπως το υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, που θα προετοιμάζουν τον σχεδιασμό του επόμενου (9ου) Προγράμματος Πλαισίου.  Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα διαφαίνεται ότι η μελλοντική πολιτική για την Έρευνα και Καινοτομία θα  επικεντρωθεί στους εξής 4 τομείς: ψηφιοποίηση, κυκλική οικονομία, κλιματική αλλαγή και ασφάλεια.

β. Θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027.

Επίσης, τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν  για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τα επιτεύγματα του προγράμματος.

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο με τις θέσεις της για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020 θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2017. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας- Έρευνας θα εγκρίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις για την μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, η οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2018. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή