Μεγάλο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Δράση ενημέρωσης από το ΕΚΤ για το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για έρευνα & καινοτομία, με τις θεματικές κατηγορίες του Περιβάλλοντος και των Ψηφιακών Τεχνολογιών / Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Περισσότερα από 700 άτομα παρακολούθησαν εισαγωγική παρουσίαση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027) που έλαβαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τάσεις και προσανατολισμούς της ερευνητικής κοινότητας για την επόμενη επταετία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος του νέου προγράμματος είναι να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και να τονώσει την ικανότητα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στην Ευρώπη, με προτεινόμενο από την ΕΕ προϋπολογισμό ύψους 100 δισ. ευρώ.

Το ΕΚΤ ξεκίνησε πρόσφατα διαδικτυακή δράση ενημέρωσης σχετικά με τον Ορίζοντα Ευρώπη. Περισσότεροι από 700 ενδιαφερόμενοι είδαν τη σχετική εισαγωγική παρουσίαση και το βίντεο, ενώ κατά την εγγραφή τους ερωτήθηκαν για το ερευνητικό τους ενδιαφέρον. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα αποτελέσματα της σύντομης αυτής έρευνας, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μια θεματικές κατηγορίες.

Οι θεματικές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, είναι το Περιβάλλον, με 388 επιλογές (51.7%) και οι Ψηφιακές Τεχνολογίες/Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Digital - ICT) με 382 επιλογές (51%). Ακολουθεί η μεγάλη θεματική της Επιστημονικής Αριστείας και η θεματική της Ενέργειας. Σχετικά μικρότερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για την περιοχή της Διαστημικής έρευνας. Ενδιαφέρον για τα δύο προγράμματα κάτω από την σκέπη του EIC-Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, EIC Accelerator & EIC Pathfinder, έδειξαν 215 και 168 εγγεγραμμένοι, αντίστοιχα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για έντεκα τομείς του Ορίζοντα 2020, υποστηρίζοντας ελληνικούς φορείς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Επιστημονική Αριστεία
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET)
- Δράσεις "Marie Skłodowska-Curie"
- Ερευνητικές υποδομές

Βιομηχανική Υπεροχή
- Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

Κοινωνικές Προκλήσεις
- Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
- Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
- Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

Οριζόντια Προγράμματα
- Η Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
- Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom

Το ΕΚΤ διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ. Από το 1992 αποτελεί σταθερό σημείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και για δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ελληνικούς φορείς για την υποβολή προτάσεων στον Ορίζοντα 2020. Εξειδικευμένα στελέχη του, με συνεχή κατάρτιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), και σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα, παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη στους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Επίσης, το ΕΚΤ καταγράφει τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020, εκδίδοντας ειδικές εκθέσεις και μελέτες με αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχημένη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζεται στην έκδοση "Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020. Έκθεση Πεπραγμένων 2014 - 2019".

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή