Έρευνα για το crowdfunding στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, από το έργο TRIPLE

Συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο συμβάλλετε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας crowdfunding για την υποστήριξη της έρευνας στις ΑΚΕ.

Έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας από το πλήθος (crowdfunding), ως μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, πραγματοποιείται αυτή την περίοδο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Η διαδικτυακή έρευνα εστιάζει στη χρηματοδότηση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) και μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο.Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την έρευνα.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τη στάση τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της επιστήμης και το crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος ή συλλογική χρηματοδότηση), την πρακτική της χρηματοδότησης ενός έργου ή εγχειρήματος με τη συγκέντρωση χρημάτων από μεγάλο αριθμό ανθρώπων που συνεισφέρουν ο καθένας ένα σχετικά μικρό ποσό, συνήθως μέσω του διαδικτύου. Γνωστές πλατφόρμες crowdfunding είναι το kickstarter, το Indiegogo ή το gofundme. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει το TRIPLE στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας crowdfunding για την υποστήριξη της έρευνας στις ΑΚΕ.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και η συμπλήρωσή του διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά. Αν έχετε απορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας. Μη διστάσετε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου με άλλους/ες  που μπορεί να ενδιαφέρονται.

Οι στόχοι του έργου TRIPLE

Το έργο TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration) έχει ως σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Στην καρδιά του TRIPLE βρίσκεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την αναζήτηση, εύρεση και επαναχρησιμοποίηση υλικού (δημοσιεύσεων, δεδομένων, κ.α.), αλλά και τη δικτύωση των ερευνητών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σπάζοντας τους φραγμούς που εμποδίζουν τη συνεργασία των ερευνητών ΑΚΕ, είτε αυτοί οφείλονται στο ότι οι επιστήμονες ανήκουν σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους είτε στο ότι αυτοί εκφράζονται σε διαφορετική γλώσσα.

Το έργο TRIPLE έχει τις ακόλουθες στοχεύσεις:

  • να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός που υπάρχει στις ΑΚΕ λόγω γλωσσικών και  πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και να δημιουργηθεί ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης σε περιεχόμενο από πολλές χώρες γραμμένο σε πολλές γλώσσες, το οποίο είναι τώρα διάσπαρτο σε διαφορετικά αποθετήρια,
  • να βοηθήσει τους ερευνητές  στην προσπάθεια αναζήτησης, εύρεσης, πρόσβασης και (επανα)χρησιμοποίησης  ανοικτών πόρων των ΑΚΕ: δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα, προφίλ ερευνητών και ερευνητικά προγράμματα,
  • να προωθήσει τη διεπιστημονική συνεργασία φέρνοντας κοντά επιστήμονες με διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες και πρακτικές από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο,
  • να αυξήσει τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των πόρων που υπάρχουν στις ΑΚΕ τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους πολίτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα ΜΜΕ, αλλά και τις επιχειρήσεις.

To EKT είναι εταίρος του έργου. Ο ρόλος του αφορά τη δημιουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τόσο τα δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα στην πλατφόρμα που κατασκευάζεται κατά τη διάρκεια του έργου μέσω των υπαρχουσών και των νέων βάσεων δεδομένων.

Το ΕΚΤ συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων στις έξι γλώσσες (Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Κροατικά, Πολωνικά) που διαχειρίζεται η υποδομή ISIDORE (πέρα των Γαλλικών, των Αγγλικών και των Ισπανικών που ήδη διαχειρίζετο) είναι κομβικής σημασίας.

Σε συνεργασία με τους εταίρους, το ΕΚΤ υλοποιεί τη δημιουργία λεξιλογίων τα οποία συσχετίζουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου TRIPLE είναι η πλατφόρμα gotriple η οποία απευθύνεται στους ερευνητές ΑΚΕ – κύριοι χρήστες της υποδομής. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου TRIPLE, προτεραιότητα έχει η ικανοποίηση των κύριων χρηστών του, γι’ αυτό η πλατφόρμα σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Το ΕΚΤ συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία, τόσο με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο του έργου και της Ανοικτής Επιστήμης, όσο και με την τεχνογνωσία που διαθέτει σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRIPLE