Hackathon του EKT για την τεκμηρίωση των ψηφιακών πόρων της ευρωπαϊκής πλατφόρμας GoTriple

Η πρόκληση για τους συμμετέχοντες στο Hackathon θα είναι η εύρεση λύσης στο πρόβλημα της χαρτογράφησης μεταξύ λεξιλογίων στις γλώσσες που εκπροσωπούνται στην πλατφόρμα GoTiple (Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Σλοβενικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά) και του LCSH.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο TRIPLE (Transforming Research Innovative Practices for Linked Interdisciplinary Exploration), διοργανώνει, κατά το διάστημα 8-10 Νοεμβρίου και 15-16 Νοεμβρίου 2021 ένα ιδιαίτερο διαδικτυακό εργαστήριο, ένα Hackathon που απευθύνεται σε προγραμματιστές αλλά και σε επιστήμονες από άλλους κλάδους. Οι συμμετέχοντες στο Hackathon θα εργαστούν ως προς τη διαμόρφωση των λεξιλογίων της πλατφόρμας GoTriple με βάση τις Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH: Library of Congress Subject Headings).

Το Hackathon απευθύνεται σε προγραμματιστές λογισμικού που απασχολούνται στον τομέα των λεξιλογίων, σε βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων και που ασχολούνται με την τεκμηρίωση ψηφιακών πόρων, και φυσικά σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ). Όσοι και όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Hackathon, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ, μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2021.

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE και ο σκοπός του Hackathon

Το ευρωπαϊκό έργο TRIPLE στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Μερικά από αυτά τα προβλήματα αφορούν τη μικρή χρήση και την επανάχρηση των παραγόμενων δεδομένων, τις περιορισμένες πιθανότητες διεπιστημονικής συνεργασίας και το ζήτημα της πολυγλωσσίας (multilingualism) στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η πολυγλωσσία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ΑΚΕ, καθώς πολλοί ερευνητές δημοσιεύουν στη μητρική τους γλώσσα και όχι στα Αγγλικά, που είναι η διεθνής γλώσσα. Κατά συνέπεια όσοι εμπλέκονται στην οργάνωση και την επανάχρηση της παραγόμενης γνώσης συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο έργο τους. Η εύρεση λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα που εντοπίζεται στην περιοχή της πληροφορικής, είναι και ο στόχος του συγκεκριμένου Hackathon.

Στο πλαίσιο του Hackathon οι συμμετέχοντες θα εργαστούν ως προς τη διαμόρφωση των λεξιλογίων της πλατφόρμας GoTriple με βάση τις Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Οι Θεματικές Επικεφαλίδες είναι ελεγχόμενοι όροι ή φράσεις που εφαρμόζονται στην κατηγοριοποίηση και στην περιγραφή των ψηφιακών πόρων (βιβλίων και άρθρων).

Το LCSH είναι από τα πιο διαδεδομένα συστήματα Θεματικών Επικεφαλίδων και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν λεξιλόγια (δηλαδή καθιερωμένες λίστες όρων που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της γνώσης) επιστημονικών κλάδων που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με το LCSH. Η πρόκληση για τους συμμετέχοντες στο Hackathon θα είναι η εύρεση λύσης στο πρόβλημα της χαρτογράφησης μεταξύ λεξιλογίων στις γλώσσες που εκπροσωπούνται στην πλατφόρμα GoTiple (Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Σλοβενικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά), και του LCSH.

Όσοι και όσες συμμετάσχουν στο Hackathon θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια διεθνή ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες χαρτογράφησης μεταξύ του LCSH ή άλλων διεθνών βάσεων δεδομένων από τη μία μεριά, και εθνικών βάσεων δεδομένων που δεν έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα από την άλλη. Αυτή είναι μια πρόκληση που θα επανέρχεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Δρ Ηρακλής Κατσαλούλης, 210 220 4966, ikatsaloulis@ekt.gr).

Ο ρόλος του ΕΚΤ στο TRIPLE

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIPLE αναπτύσσεται η ψηφιακή πλατφόρμα GoTriple. Κύριοι χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας που βασίζεται στην ηλεκτρονική υποδομή ISIDORE θα είναι οι  ερευνητές των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών Ερευνών (ΑΚΕ). Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προτεραιότητα για τους εταίρους, έχει η ικανοποίηση των κύριων χρηστών του, γι’ αυτό η πλατφόρμα σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Το ΕΚΤ συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία τόσο με τις γνώσεις και την έρευνα που διεξάγει στο πλαίσιο του έργου και της Ανοικτής Επιστήμης όσο και με την τεχνογνωσία που διαθέτει ως προς τον σχεδιασμό και τη λειτουργία αντίστοιχων υποδομών.

Ο ρόλος του ΕΚΤ, στο πλαίσιο του έργου, αφορά τη δημιουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών μέσω των οποίων συλλέγονται και ομογενοποιούνται τόσο τα δεδομένα όσο και τα μεταδεδομένα της πλατφόρμας. Το ΕΚΤ συνεισφέρει τόσο στην εύρεση των βέλτιστων πρακτικών για αυτή τη διαδικασία όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους.

Η σωστή κατηγοριοποίηση των δεδομένων και των μεταδεδομένων στις εννέα γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Κροατικά, Πολωνικά) που θα εκπροσωπούνται στην πλατφόρμα GoTriple είναι κομβικής σημασίας. Σε συνεργασία με τους εταίρους, το ΕΚΤ ασχολείται στην παρούσα φάση του έργου με τη δημιουργία λεξιλογίων τα οποία διασυνδέουν επιστημονικούς όρους σε διαφορετικές γλώσσες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRIPLE, EKT