Εκδήλωση δικτύωσης στον κλάδο των ΤΠΕ στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2017

Το ICT Proposers’ Day 2017, η μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης στον κλάδο του ICT, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 οργανισμούς: ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 με επίκεντρο τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Την εκδήλωση δικτύωσης "Face2Face Brokerage Event" στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ, ICT) διοργανώνουν στις 9-10 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), στο πλαίσιο του ICT Proposers Day 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το Ideal‐ist, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα ICT στον Ορίζοντα 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020, εταίρος του Ideal‐ist και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Το ICT Proposers’ Day 2017, η μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης στον κλάδο του ICT, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 οργανισμούς: ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 με επίκεντρο τις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του ICT Proposers’ Day 2017 θα λάβει χώρα η επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας της περιόδου 2018-2020 για τον Ορίζοντα 2020, ενώ επιπλέον θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων, στοχευμένες face‐2‐face συναντήσεις με εκπροσώπους οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση "Face2Face Brokerage Event" θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Ορίζοντας 2020", να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων στον Ορίζοντα 2020 ή/και το κατάλληλο έργο που να ταιριάζει στο αντικείμενό τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες διμερείς συναντήσεις με επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.

Οι θεματικές περιοχές των επόμενων προκηρύξεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την περίοδο 2018-2020 αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά έως τις 3 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της κεντρικής εκδήλωσης ICT Proposers’ Day 2017, επιλέγοντας ως γραφείο υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ στη συνέχεια θα λάβουν τον σύνδεσμο που θα επιτρέψει την εγγραφή και στην εκδήλωση "Face2Face Brokerage Event". Μετά την εγγραφή για το Brokerage Event, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων). Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Γεώργιος Μέγας, τηλ.: 2107273921, email: megas@ekt.gr)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, όπως το ICT, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ έχει ήδη δημοσιεύσει σχετική μελέτη για τη μέχρι σήμερα συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα ICT στον Ορίζοντα 2020

Παράλληλα, το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο Ideal-ist, αποτελώντας τον ελληνικό κόμβο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου. Το έργο "Ideal-ist", στοχεύει, με τη λειτουργία του αντίστοιχου δικτύου, στην μείωση των εμποδίων που συναντούν οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Information and Communication Technologies (ICT). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υποστήριξης διακρατικών αναζητήσεων συνεργασιών και μεσολαβήσεων, και βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των δυνητικών συμμετεχόντων.

Η διεθνής συνεργασία του Ideal-ist, περιλαμβάνει εταίρους, Εθνικά Σημεία Επαφής για το ICT από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και επιπλέον από την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Νορβηγία και την Ελβετία. Το έργο εντείνει και επεκτείνει τις εργασίες του που είχαν ξεκινήσει κατά την διάρκεια προηγούμενου έργου (IDEA-LIST 2014) στο οποίο και συμμετείχε το ΕΚΤ.

Βασικές δραστηριότητες του δικτύου Ideal-ist είναι:

  • η πληροφόρηση για το πρόγραμμα Information and Communication Technologies (ICT), μέσω διεθνών συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων που συμπληρώνουν Εθνικές δράσεις πληροφόρησης,
  • η ενεργός αναζήτηση συνεργασιών που στοχεύουν σε συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων,
  • η διοργάνωση διεθνών συναντήσεων δυνητικών συνεργασιών (partner brokerage events)

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση
  • Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη
  • Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. To Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης