Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1370/23.06.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΜΕ)
Ανοικτή
23.06.2022 08.07.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1325/20.06.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
Ανοικτή
20.06.2022 05.07.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1265/08.06.2022 για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΜΕ)
08.06.2022 23.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1267/08.06.2022για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
08.06.2022 23.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1236/07.06.2022 για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
07.06.2022 22.06.2022
Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ)», κωδικός: ΔΣΠΕΚΤ0201
24.05.2022 09.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1078/20.05.2022 για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
20.05.2022 06.06.2022
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αντικείμενο «Δημιουργία περιβάλλοντος (οργανωτικού, οργανωσιακού και κανονιστικού) και εξειδίκευση διαδικασιών και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας» και κωδικό ΤΑ0201
06.05.2022 10.06.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 771/12.04.2022 για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ)
13.04.2022 03.05.2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 753/08.04.2022 για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΕΟΧ):
08.04.2022 27.04.2022

Pages