Σεμινάριο από το ΕΚΤ για τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για έργα ψηφιακού πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Θα παρουσιαστούν οι Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ανοικτότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για την ένταξη ψηφιακών συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr, καθώς και μια σειρά από καλές πρακτικές.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο «Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για έργα ψηφιακού πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ», που διοργανώνει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 (11:00-13:30).

To σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΕΥΔ του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός / ΕΥΔ ΠΨηΜετ (πρώην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ) και απευθύνεται ιδιαιτέρως στους φορείς-δικαιούχους των προσκλήσεων 03_ΕΠΑΝΕΚ (Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού) και 118 (Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος) αντίστοιχα, καθώς και σε δυνητικούς τεχνικούς αναδόχους των Πράξεων αυτών.

Οι προσκλήσεις 03_ΕΠΑνΕΚ και 118 χρηματοδοτούν δράσεις ψηφιοποίησης και ανάδειξης πολιτιστικών και αρχειακών συλλογών, ενώ στις υποχρεώσεις των δικαιούχων εντάσσεται, ανάμεσα στα άλλα, και η υποχρέωση να τηρούν τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ανοικτότητας του ΕΚΤ, και να διαθέτουν, σύμφωνα με αυτές, τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής τους στο SearchCulture.gr του ΕΚΤ, και, μέσω αυτού, και στην Ευρωπαϊκή υποδομή Europeana.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ανοικτότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για την ένταξη ψηφιακών συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr, ενώ θα συζητηθούν τα συνήθη ζητήματα και οι καλές πρακτικές που άπτονται της τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και διαδικτυακής διάθεσης του ψηφιακού πολιτιστικού μας αποθέματος.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση των Δικαιούχων και των Τεχνικών Αναδόχων των σχετικών Πράξεων του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ποιότητας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Επιπλέον, το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε φορέας ψηφιοποιεί πολιτιστικές και αρχειακές συλλογές, αλλά και εταιρείες πληροφορικής και τεχνικοί αναδοχοι που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, στην ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ, ενώ το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr.

Σχετικά με τις Βασικές Προδιαγραφές και τις Καλές Πρακτικές Ψηφιοποίησης, Διαλειτουργικότητας και Ανοικτότητας

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαραίτητες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ποιότητας που οφείλουν να πληρούν τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου και τα προς διάθεση μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αρχεία στο πλαίσιο των Πράξεων. Χάρη στην τήρηση των Βασικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας μεγιστοποιείται η ευρεσιμότητα και η επανάχρηση των ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών και καθίσταται δυνατή η ένταξή τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.

Οι προδιαγραφές αξιοποιούν την τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤ μέσα από την μακρόχρονη ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και προβολής ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Με την καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης και να επιτευχθεί η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Διαβάστε περισσότερα για τις Βασικές Προδιαγραφές και τις Καλές Πρακτικές Ψηφιοποίησης, Διαλειτουργικότητας και Ανοικτότητας.

Σχετικά με το SearchCulture.gr

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), σε συμφωνία με τον με τον θεσμικό του ρόλο που είναι “η συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και η ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα”, από το 2012 αναπτύσσει την εθνική υποδομή συσσώρευσης πολιτιστικών πόρων SearchCulture.gr στην οποία έως σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800.000 ψηφιακά τεκμήρια από 74 φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Πινακοθήκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, το Εβραϊκό Μουσείο Αθήνας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Μορφωτικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, αρκετές εφορείες, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες, ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες, κ.ά.

Χάρη στις συστηματικές διαδικασίες ψηφιακής επιμέλειας και σημασιολογικών εμπλουτισμών που πραγματοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤ,  αναδεικνύονται οι νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών συλλογών και καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές μέσα από πολλαπλά “έξυπνα” φίλτρα. 

Μέσω της πρότυπης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υποδομής, το EKT είναι και ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana στην οποία έχει διαθέσει πάνω από 500.000 ψηφιακά τεκμήρια.

Σκοπός του SearchCulture.gr είναι να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον πολιτισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό.

H αναβάθμιση και επέκταση του συσσωρευτή SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.