Δεύτερη πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ προς φορείς για υποβολή προτάσεων για έργα ψηφιακού πολιτισμού

Σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Μία νέα Πρόσκληση χρηματοδότησης έργων ψηφιακού πολιτισμού ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).  Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 23.173.998,00 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30/04/2021.

Η Πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & στους εποπτευόμενους φορείς του (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε ιδρύματα αυτής, στην Kαθολική Eκκλησία στην Ελλάδα, στην Ισραηλίτικη Kοινότητα Θεσσαλονίκης και σε λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, σε εποπτευόμενους δηλαδή φορείς άλλων Υπουργείων, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή, μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Ο σκοπός της Δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για την επίτευξη των παραπάνω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, απαιτείται η συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, παραγωγή ψηφιακών παραγώγων και προβολή τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης, κάθε φορέας θα μπορεί:

  • να ψηφιοποιήσει τη συλλογή που έχει στην κατοχή του, με υψηλές προδιαγραφές,
  • να τεκμηριώσει την ψηφιακή συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας,
  • να δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής,
  • να δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
  • να αναπτύξει ή χρησιμοποιήσει υψηλών προδιαγραφών υποδομή για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στο διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.

Οι παραπάνω εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους:

Επίσης, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι της Πράξης οφείλουν να διαθέσουν τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr του ΕΚΤ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία επιλογής και ένταξης των Πράξεων διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ .

Σημειώνεται ότι το ΕΠΑνΕΚ έχει δημοσιεύσει μία ακόμη Πρόσκληση με τίτλο  “Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία", συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 26/03/2021. 

Πλαίσιο χρηματοδότησης της Εθνικής Υποδομής Συσσώρευσης Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr

Όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ η επέκταση του SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, η ένταξη νέων συλλογών και η δημοσίευση προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, χρηματοδοτούνται από το έργο “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης” του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, και το οποίο υλοποιεί το ΕΚΤ ως Δικαιούχος.

Στους στόχους του έργου, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023, περιλαμβάνονται η καθιέρωση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας στα έργα ψηφιοποίησης, η κλιμάκωση και προτυποποίηση της συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου από τις κατανεμημένες υποδομές των φορέων παραγωγής του με έμφαση στη σημασιολογική του διασύνδεση, την κεντρική του διάθεσή μέσα από θεματικές πύλες συσσώρευσης του ΕΚΤ (SearchCulture.gr και OpenArchives.gr) και τη διάθεσή του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές και η δημιουργία του “ψηφιακού δημόσιου χώρου” για το εθνικό ψηφιακό πολιτιστικό και επιστημονικό απόθεμα αντίστοιχα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΠΑνΕΚ, ΕΚΤ