Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης

Σκοπός του έργου είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, η ενίσχυση με νέες λειτουργικότητες, η επιχειρησιακή ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και η επέκταση των υπηρεσιών για την κάλυψη νέων απαιτήσεων, της Εθνικής Ψηφιακής Υποδομής Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης Διάθεσης και Διατήρησης Ψηφιακού Περιεχομένου και Δεδομένων Επιστήμης και Πολιτισμού. Στόχος είναι η διασφάλιση της απαιτούμενης ικανότητας και η αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο, για την κλιμάκωση της συσσώρευσης του ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγονται στη χώρα, τη ψηφιακή διατήρησή τους και την ενίσχυση της φιλικής τους διάχυσης, της αξιοποίησης και της επανάχρησής τους στην επιστήμη, έρευνα, πολιτισμό, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στους στόχους περιλαμβάνονται η καθιέρωση κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας στα έργα ψηφιοποίησης για την προτυποποιημένη διαδικτυακή δημοσίευση και επανάχρηση του παραγόμενου περιεχομένου, η κλιμάκωση και προτυποποίηση της συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου από τις κατανεμημένες υποδομές των φορέων παραγωγής του με έμφαση στη σημασιολογική του διασύνδεση, τη κεντρική του διάθεσή μέσα από θεματικές πύλες και την διάθεσή του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές, η δημιουργία του “ψηφιακού δημόσιου χώρου” για  το Εθνικό Ψηφιακό Πολιτιστικό και Επιστημονικό απόθεμα, και η ανάπτυξη ενιαίας υποδομής για χρήση από φορείς δημοσίου συμφέροντος για την δημιουργία, δημοσίευση και καθιέρωση λεξιλογίων, θησαυρών, καταλόγων καθιερωμένων ονομάτων και λοιπών συγκειμενικών δεδομένων ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω δράσεων που αρθρώνονται σε 3 βασικούς άξονες:

  • Αξονας Ι - Συσσώρευση & ενιαία αναζήτηση: Ο πρώτος άξονας του Έργου θα ενισχύσει την προτυποποίηση, την ενοποίηση, την συσσώρευση, την κεντρική διάθεση, τη διάχυση, την επανάχρηση του Εθνικού Ψηφιακού Επιστημονικού (συμπεριλαμβανομένου και του Πολιτιστικού) Αποθέματος. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου διαλειτουργικού χώρου πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης στο έγκριτο επιστημονικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιεχόμενο που συσσωρεύεται από τα κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα των φορέων παραγωγής του με έμφαση στην “έξυπνη” διάθεσή του για χρήση και επανάχρηση με τους ελάχιστους περιορισμούς αλλά και στην ασφαλή διαφύλαξή του. Στο πλαίσιο του Άξονα Ι, το  ΕΚΤ θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει νέες ολοκληρωμένες εκδόσεις των δύο μεγάλων Πυλών Συσσώρευσης  (Εθνικός Συσσωρευτής Πολιτιστικού Περιεχομένο, Συσσωρευτής Επιστημονικού Περιεχομένου), θα αναπτύξει την Πύλη Ενιαίας Πρόσβασης σε καθιερωμένες βιβλιογραφικές εγγραφές και θα αναπτύξει μία διαθεματική πυλη για ενιαία  αναζήτηση και επανάχρηση του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου που συσσωρεύεται στις υποδομές του.
  • Αξονας ΙΙ - Υποδομές περιεχομένου: Ο δεύτερος άξονας του Έργου εστιάζει στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων από φορείς επιστήμης, πολιτισμού και δημόσιας διοίκησης. Θα αναπτύξει ή θα αναβαθμίσει ανταποδοτικές υπηρεσίες και εργαλεία που θα συμβάλλουν καταλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων διευκολύνοντάς τους στην παραγωγή ή/και την διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό,  ο Άξονας ΙΙ θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εκδόσεων για τις υποδομές Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, Αποθετηρίου, Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Δεδομένων.
  • Αξονας ΙΙI - Οριζόντιες Υποδομές: Το ΕΚΤ, παράλληλα με τις κύριες υποδομές του, θα αναπτύξει υποστηρικτικά τεκμηριωτικά εργαλεία και υπηρεσίες που βελτιστοποιούν και εμπλουτίζουν το ψηφιακό περιεχόμενο και τα βιβλιογραφικά δεδομένα που φιλοξενούνται σε αυτές.
Διάρκεια
2019 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020
Θεματικό Πεδίο
Ψηφιακό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Υπηρεσίες Περιεχομένου, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικές Υποδομές
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος