Πλατφόρμα Ανθεκτικότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, αναδομήσουν ή να αντικαταστήσουν υπάρχουσες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης Supply Chain Resilience δημιουργήθηκε προκειμένου να φέρει κοντά επιχειρήσεις, προμηθευτές και αγοραστές που πλήττονται από τις δυσλειτουργίες της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Μία πρωτοβουλία του Enterprise Europe Network σε συνεργασία με την European Cluster Collaboration Platform, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της EISMEA.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πλήθος οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων ιδιαίτερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και οι επιχειρήσεις επηρεάζονται σοβαρά από ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και της κοινωνίας να επανέλθουν από την κρίση είναι καίριας σημασίας για την ταχεία ανάκαμψη της Ευρώπης. Η επανεκκίνηση της οικονομίας κατόπιν πανδημίας και οικονομικής ύφεσης απαιτεί άμεσες δράσεις και συνδυασμό προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Enterprise Europe Network και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο στο να μετριάσουν την ευπάθεια της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. H πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν, αναδομήσουν ή αντικαταστήσουν υπάρχουσες εφοδιαστικές αλυσίδες (πηγές πρώτων υλών, εξαρτημάτων, συστατικών, ημιτελών ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών) που χρειάζονται για να διατηρήσουν τη διαδικασία της παραγωγής.

Κύριοι στόχοι της πλατφόρμας είναι:

  • Δημοσίευση προσφορών για πρώτες ύλες, εξαρτήματα, συστατικά, ημιτελή ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Προώθηση αιτημάτων από ευρωπαϊκές εταιρίες να υποστηρίξουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες
  • Αντιστοίχιση διεθνών προμηθευτών με αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ίδρυση διασυνοριακών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, βιομηχανιών, υποστήριξη οργανισμών και ακαδημαϊκού κόσμου, σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων

Η πλατφόρμα εστιάζει σε τομείς όπως: Αγροδιατροφή, Κατασκευές, Ψηφιακά, Ηλεκτρονική, Ενέργεια, Υγεία, Μεταφορές, Πρώτες ύλες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υφαντουργεία.

 

 

Πρόσκληση σε ελληνικές επιχειρήσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα, να συνδεθούν με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και να βρουν νέους συνεργάτες, να εντοπίσουν πιθανούς προμηθευτές ή αγοραστές και να αναδείξουν τα καινοτόμα προϊόντα ή τις τεχνολογίες αιχμής τους.

Κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - «GR National Documentation Centre (EKT)», προκειμένου να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή ενός προφίλ έως την αναζήτηση και επικοινωνία με τους καταλληλότερους συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ προσεκτικά τις οδηγίες και συμπληρώστε το προφίλ σας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και επικοινωνήστε με τη Μαρία Γκίκα (gika@ekt.gr).

ΕΚΤ και Εnterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network - Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

Επιπλέον, το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για την έρευνα & καινοτομία, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Enterprise Europe Network