Η ελληνική συμμετοχή στον άξονα «Κοινωνικές Προκλήσεις» του Ορίζοντα 2020 σε νέα έκδοση του ΕΚΤ

Η νέα έκδοση του ΕΚΤ παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον άξονα ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’ του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 την περίοδο 2014-2017.

Μία νέα έκδοση με στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον άξονα ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’ του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 την περίοδο 2014-2017, δημοσίευσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για παρακολούθηση και υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών φορέων από την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα στον Ορίζοντα 2020, που είναι το κύριο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Η ανάλυση των στοιχείων της μελέτης γίνεται πάνω στη βάση των υποβληθεισών προτάσεων και των εγκεκριμένων έργων, συμμετοχών και συντονιστών, και λαμβάνει υπόψη τις σημαντικότερες επιτυχίες συμμετοχής ανά θεματική ενότητα, και την κατανομή τους στις ελληνικές Περιφέρειες. Οπως επισημαίνει η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη "Μέσω της τακτικής επικαιροποίησης της συγκεκριμένης έκδοσης, καθώς και την αντίστοιχη έκδοση για άλλους άξονες του Ορίζοντα 2020, φιλοδοξούμε να παρέχουμε μία συνολική και σε βάθος ενημέρωση προς όλους όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την επίδοση των ελληνικών φορέων σε αυτό το ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο".

Το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. €. Οι ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’, με προϋπολογισμό 29,7 δισ. ευρώ, αποτελούν έναν από τους τρεις βασικούς άξονες του Ορίζοντα 2020. Ο άξονας αυτός ασχολείται με την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η υγεία, η βιώσιμη ενέργεια, οι ασφαλείς κοινωνίες, η κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η κλιματική αλλαγή, η πράσινη κινητικότητα και η επισιτιστική ασφάλεια που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μέσα από τον συνδυασμό πόρων και γνώσεων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και επιστήμες, η χρηματοδότηση των ‘‘Κοινωνικών Προκλήσεων’’ στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ο συγκεκριμένος άξονας είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο σε όρους χρηματοδότησης, αφού καλύπτει το 37% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του Ορίζοντα 2020, όσο και σε όρους περιεχομένου της έρευνας που χρηματοδοτείται, καθώς αφορά μία ευρύτατη θεματική ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για την ευημερία και τις προοπτικές (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κ.α.) της Ευρώπης, προωθώντας την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη αιχμής σε τομείς με ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική σημασία. Εντός του άξονα των ‘‘Κοινωνικών Προκλήσεων’’ περιλαμβάνεται ένα σύνολο ερευνητικών θεματικών ενοτήτων/περιοχών. Οι θεματικές ενότητες (σε δισ. €) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο "Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2017", καταγράφεται παρουσία ερευνητικών ομάδων ελληνικών φορέων σε 5.019 υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις. Το ύψος του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού αυτών των προτάσεων ανέρχεται στα 4,25 δισ. €, καταγράφονται 8.291 ελληνικές συμμετοχές από 2.339 οργανισμούς, 1.432 εκ των οποίων έχουν ρόλο συντονιστή.

Επί του συνόλου των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον άξονα των ‘‘Κοινωνικών Προκλήσεων’’, η ελληνική συμμετοχή καλύπτει το 10,1% των προτάσεων, το 3,7% των συνολικών συμμετοχών και το 2% της συνολικά αιτούμενης χρηματοδότησης από την ΕΕ. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες προτάσεις αντιστοιχεί στο 3,1% του συνόλου των συμμετεχόντων οργανισμών, ενώ το 2,8% των συμμετοχών αφορούν οργανισμό από την Ελλάδα σε ρόλο συντονιστή.

Η πλήρης έκδοση του ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στον άξονα “Κοινωνικές Προκλήσεις” του Ορίζοντα 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/node/367.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Ασφαλείς κοινωνίες

Η θεματική ενότητα «Ασφαλείς κοινωνίες - Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» έχει ως βασική στοχοθεσία την ανάπτυξη τεχνολογιών για να διατηρηθεί η ασφάλεια των πολιτών διά της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας, στην προστασία των κοινοτήτων, στην αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών κ.λπ., σεβόμενη το ιδιωτικό απόρρητο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 63 προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 25,4% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 53 οργανισμοί καταγράφουν 124 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ ξεπερνά τα 42 εκατ. €.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, την πλειοψηφία σε όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης κατέχουν οι ερευνητικοί φορείς, ακολουθούμενοι από τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Έπονται τα ΑΕΙ και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί. Συγκεκριμένα, και με όρους αριθμού συμμετοχών και ρόλου ως συντονιστή, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές, ενώ ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο ωστόσο προηγείται στον αριθμό των έργων τα οποία συντονίζει. Τρίτο με 6 συμμετοχές είναι το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η πλειονότητα ελληνικών συμμετοχών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί με σημαντική διαφορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης, κ.λπ.

Βιώσιμη ενέργεια

Είναι γνωστό πως η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της σύγχρονης οικονομίας, ωστόσο, η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας η οποία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα τα οποία επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή. Για αυτό τον λόγο, αφενός η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που θα πρέπει να επιτύχει και έχει συμπεριλάβει τη θεματική «Βιώσιμη ενέργεια» στις προς χρηματοδότηση «Κοινωνικές Προκλήσεις», στοχεύοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας και απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 125 προτάσεις, αποτελώντας το 13% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων στη συγκεκριμένα θεματική ενότητα. Επίσης, 102 οργανισμοί καταγράφουν 208 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 28 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ ξεπερνά τα 55 εκατ. €.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, την πλειοψηφία σε όρους συμμετοχής συγκεντρώνουν οι ιδιωτικοί οργανισμοί, ενώ οι ερευνητικοί φορείς επιτυγχάνουν την υψηλότερη συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων.

Αναλυτικότερα, σε όρους συμμετοχών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σημειώνει τις περισσότερες συμμετοχές, ακολουθούμενο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ακολουθεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του ΕΜΠ, η HYPERTECH AE και ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί με σημαντική διαφορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος χρήση των βιολογικών πόρων

Σε βασικό στόχο της ΕΕ έχει αναδειχθεί η διερεύνηση και εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων, η διεύρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πόρων, η μετατροπή των απορριμμάτων σε στοιχεία περαιτέρω εκμετάλλευσης και η αειφόρος παραγωγή τροφίμων κ.ά., συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της δασοκομίας, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Σε αυτή την προσπάθεια, η έρευνα στους προαναφερθέντες τομείς θεωρείται καθοριστική για την επικράτηση νέων προτύπων στην ανθρώπινη δραστηριότητα που θα είναι φιλικότερη για τα περιβάλλον.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 101 προτάσεις που αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 81 οργανισμοί καταγράφουν 159 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ φθάνει σχεδόν τα 40 εκατ. €.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, η πλειονότητα σε συμμετοχές και χρηματοδότηση προέρχεται από τα ΑΕΙ, ενώ έπονται οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Αναλυτικότερα, τις περισσότερες συμμετοχές, όπως και συντονιστικό ρόλο, καταγράφει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολουθούμενο από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί με σημαντική διαφορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες

Μεταξύ των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης συγκαταλέγεται και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται κοντά στο ή κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρώπη, ενώ και η ανεργία των νέων εμφανίζει ανησυχητική αύξηση, σηματοδοτώντας δυο βασικές ‘‘Κοινωνικές Προκλήσεις’’ που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η ΕΕ χρηματοδοτεί ερευνητικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση αυτών των ‘‘Κοινωνικών Προκλήσεων’’, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 69 προτάσεις, που αποτελούν το 25% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 59 οργανισμοί καταγράφουν 113 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 16 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ φθάνει σχεδόν τα 24 εκατ. €

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, η πλειονότητα προέρχεται από τα ΑΕΙ, ενώ ακολουθούν οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Αντίστοιχα, σε όρους χρηματοδότησης η πλειονότητα αφορά τους ερευνητικούς οργανισμούς, ενώ ακολουθούν τα ΑΕΙ και οι ιδιωτικοί οργανισμοί.

Αναλυτικότερα, σε όρους αριθμού συμμετοχών και ρόλου ως συντονιστή, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης προηγείται, ενώ ακολουθεί το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης κ.λπ.

Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία των οικοσυστημάτων, η ανάδειξη της πράσινης οικονομίας και η προώθηση της καινοτομίας για περιβαλλοντικά φιλική ανθρωπογενή δραστηριότητα για την αντιμετώπιση ή τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων αποτελεί μια ακόμη ‘‘Κοινωνική Πρόκληση’’ για την ΕΕ, η οποία χρηματοδοτεί στοχευμένες ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 80 εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 86 οργανισμοί καταγράφουν 154 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ξεπερνά τα 44 εκατ. €.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, η πλειονότητα προέρχεται από ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ ακολουθούν τα ΑΕΙ και οι ερευνητικοί οργανισμοί. Αντίστοιχα, σε όρους χρηματοδότησης η πλειονότητα των πόρων αφορά τα ΑΕΙ, ενώ ακολουθούν οι ιδιωτικοί οργανισμοί και οι ερευνητικοί οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, σε όρους αριθμού συμμετοχών και ρόλου ως συντονιστή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές, ακολουθούμενο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του ΕΜΠ και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι Περιφέρειες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πράσινη, ολοκληρωμένη κινητικότητα

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά τη βελτίωση των συστημάτων μεταφορών, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και εξέλιξή τους με τρόπο που να είναι βιώσιμος. Αυτή η θεματική άπτεται ‘‘Κοινωνικών Προκλήσεων’’ όπως η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οδική ασφάλεια, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται χρηματοδότηση για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη των μεταφορών.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 84 εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Επίσης, 71 οργανισμοί καταγράφουν 151 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης φθάνει τα 44 εκατ. €.

Όσον αφορά τη κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, η πλειονότητα σε όρους συμμετοχής προέρχεται από ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ σε όρους χρηματοδότησης από τους ερευνητικούς οργανισμούς. Αναλυτικότερα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σημειώνει τις περισσότερες συμμετοχές, ενώ ακολουθεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ, το οποίο, ωστόσο, συμμετέχει σε περισσότερες προτάσεις ως συντονιστής, ενώ έπεται το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Υγεία και καλή διαβίωση

Η έρευνα στους τομείς υγείας αποτελεί διαχρονικά βασική ‘‘Κοινωνική Πρόκληση’’ για τις σύγχρονες κοινωνίες και, συνεπώς, η προσπάθεια της πρόληψης και της αντιμετώπισης των ασθενειών είναι κρίσιμη για το σύνολο της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα, ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 73 εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 9,4% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Επίσης, 58 οργανισμοί καταγράφουν 135 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 14 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης φθάνει τα 50 εκατ. €.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της συγκεκριμένης θεματικής, η πλειονότητα σε όρους τόσο συμμετοχής, όσο και χρηματοδότησης, προέρχεται από τα ΑΕΙ και τους ερευνητικούς οργανισμούς.

Αναλυτικότερα, σε όρους συμμετοχών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών προηγείται, ακολουθούμενο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που σημειώνει, ωστόσο, τις περισσότερες συμμετοχές ως συντονιστής.

Η πλειονότητα των ελληνικών συμμετοχών και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα καταγράφεται στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η πλήρης έκδοση του ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στον άξονα “Κοινωνικές Προκλήσεις” του Ορίζοντα 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/node/367

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Η παρακολούθηση και η υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών φορέων από την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, αποτελεί βασική δραστηριότητα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο είναι κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για πλήθος αξόνων και δραστηριοτήτων παρέμβασης του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Το ΕΚΤ διαθέτει δικτυακό τόπο (http://metrics.ekt.gr/el/eidikes-ektheseis) όπου φιλοξενεί ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ, οι οποίες παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, «φωτίζοντας» με αυτό τον τρόπο σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας. Μάλιστα, λόγω του άκρως ανταγωνιστικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών ερευνητικών προκηρύξεων, οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποτελούν σαφείς ενδείξεις για τις υπάρχουσες περιοχές αριστείας σε εθνικό, περιφερειακό, και θεματικό επίπεδο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ