Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1978. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την προκήρυξη των Επιστημονικών Βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες για το 2019. Πρόκειται για τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα  θα χορηγηθεί ένα βραβείο σε κάθε έναν από τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: 

  • Βασικές Επιστήμες: Χημεία 
  • Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες 
  • Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία: Συστήματα Υπολογισμού, Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκτυα και Επικοινωνίες, Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας, Ρομποτική, Ηλεκτρονικά Συστήματα  
  • Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη ή Πολιτική Επιστήμη ή Νομική Επιστήμη.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε ΄Ελληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου, 1978.

Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονα του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα στα οποία υπηρετούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, στο e-mail: prizes@bodossaki.gr, με τα εξής στοιχεία:

  • Πρόταση υποψηφιότητος με σαφή αναφορά του επιστημονικού τομέα που αφορά και περιγραφή των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων του υποψηφίου κατά τεκμηριωμένο τρόπο και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.
  • Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου περί της αποδοχής της υποψηφιότητάς του.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, κ.λ.π.).

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2018. Επιπλέον απαιτείται η υποβολή τριών (3) συστατικών επιστολών επιστημόνων του κλάδου του υποψηφίου (Referees), με την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου, τις προοπτικές και την προσωπικότητά του. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν απ’ ευθείας στο ΄Ιδρυμα μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2018.

Κριτήριο επιλογής αποτελούν η συμβολή των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, η διεθνής αναγνώριση του έργου τους και η εκτίμηση της γενικής προσωπικότητάς τους, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων. Οι Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως υποβάλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία εισηγείται στο ΄Ιδρυμα τους επικρατέστερους υποψηφίους προς βράβευση. Η ανακήρυξη των βραβευομένων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Κατά τη διαδικασία επιλογής, το ΄Ιδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψήφιους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το έργο τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. 210 7223244, e-mail: prizes@bodossaki.gr

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων

Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη θεσπίστηκε το 1993, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος για την παιδεία. Με τα επιστημονικά βραβεία, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Eλλήνων επιστημόνων ως 45 ετών, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία. Από το 1993 μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί 46 βραβεία σε διακεκριμμένους νέους επιστήμονες.

Υπενθυμίζεται ότι τα Επιστημονικά Βραβεία του Ιδρύματος, απονεμήθηκαν το 2017 στους εξής επιστήμονες : Κυριάκο Ι. Παπαδόδημα, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Groningen & Ερευνητή στο CERN, για τον τομέα των Βασικών Επιστημών, Εμμανουήλ Θ. Δερμιτζάκη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, για τον τομέα των Βιοεπιστημών, Δομνίκη Γ. Ασημάκη, Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (Caltech), για τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας, Ελίζα Η. Κονοφάγου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia, για τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/ και Κωνσταντίνο Μ. Αρκολάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Yale, για τον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Μποδοσάκη