Δημόσια Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη

Η Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται σε φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με στόχο τη συλλογή απόψεων και προτάσεων, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι προκλήσεις και οι καλές πρακτικές, καθώς και να υιοθετηθεί μία νέα προσέγγιση σχετικά με την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, η ΕΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialisation).

Η Διαβούλευση, η οποία είναι ανοικτή έως τις 24 Μαρτίου 2017, απευθύνεται σε φορείς που συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Συγκεκριμένα, η ΕΕ ενδιαφέρεται για τις απόψεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών εθνικών/περιφερειακών και τοπικών αρχών συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστικών Αρχών και των οργανισμών που ασχολούνται με την Έρευνα και την Καινοτομία.

Οι Στρατηγικές της "Έξυπνης Εξειδίκευσης" ωθούν τις Περιφέρειες να επικεντρωθούν στους τομείς που παρουσιάζουν καινοτομία, το οποίο αποτελεί κεντρικό σημείο στην ικανότητα της Ευρώπης να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, καθώς και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν την βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, τη γήρανση του πληθυσμού, την ενέργεια και την ασφάλεια των τροφίμων. Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Πολτικής Συνοχής, περισσότερες από 120 περιφέρειες και χώρες έχουν συντάξει "Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης".

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.