Δημόσια Διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για Έρευνα & Καινοτομία

Τα αποτελέσματα-συστάσεις της Διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 15 Ιανουαρίου 2017, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αναμόρφωση του Προγράμματος Εργασιών για τη διετία 2018-2020, καθώς και για τη διαμόρφωση της πρότασης για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2020-2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο για την  Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την ενδιάμεση αξιολόγησή του. Τα αποτελέσματα-συστάσεις της Διαβούλευσης θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αναμόρφωση του Προγράμματος Εργασιών για τη διετία 2018-2020, καθώς και για τη  διαμόρφωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2020-2027. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως 15 Ιανουαρίου 2017.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Carlos Moedas, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο "Ορίζοντας 2020", για αυτά τα πρώτα τρία χρόνια της εφαρμογής του καθώς και για τις μελλοντικές του κατευθύνσεις.  Είμαστε ήδη στη διαδικασία ανάλυσης  διαθέσιμων δεδομένων, γεγονότων και στοιχείων. Ωστόσο, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε άμεση ανατροφοδότηση από  ερευνητές, επιχειρηματίες, καινοτόμους, πολίτες και  οργανισμούς όλων των τύπων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα»

Με προϋπολογισμό περίπου 77 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα για την έρευνα και καινοτομία παγκοσμίως. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια, το πρόγραμμα προσέλκυσε πάνω από 76.000 προτάσεις για έργα. Περισσότερες από 9.000 συμβόλαια υπογράφτηκαν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2016 για προσκλήσεις που είχαν ημ/νία υποβολής μέσα στο 2014 και το 2015, διαθέτοντας περίπου 16 δισ. ευρώ για την ώθηση της επιστημονικής αριστείας, τη δημιουργία βιομηχανικής υπεροχής και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Περίπου οι μισοί από τους όσους υπέβαλαν προτάσεις με επιτυχία συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα.  

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, την εγχώρια οικονομία και την κοινωνία,  καλεί  όλους τους  ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες θα συμβάλουν στη προώθηση των εθνικών θέσεων  και καινοτόμων ιδεών με στόχο:

·         τη διατήρηση και βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής

·         την ενσωμάτωση κρίσιμων ελληνικών προκλήσεων που μπορούν να επιλυθούν με ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας

·         την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των έργων και των Προγραμμάτων του «Ορίζοντα 2020»

·         τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα "Έρευνα και καινοτομία" και ειδικότερα στη δομή και τους στόχους του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου.

Στη Διαβούλευση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί, ενώ Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις ερευνητών, επιχειρηματιών και οργανισμών όλων των τύπων που έχουν συμμετάσχει στον «Ορίζοντα 2020». Οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν μέχρι 20 λεπτά για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, ανάλογα με το πόσο λεπτομερείς θα είναι οι απαντήσεις. Υπάρχει, επιπλέον, και η δυνατότητα προεπισκόπησης/εκτύπωσης μέσω της έκδοσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε μορφή PDF και στο τέλος του ερωτηματολογίου θα υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης του εγγράφου. Σε περίπτωση αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων με το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail: RTD-H2020-IE@ec.europa.eu.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του θέματος, θα ακολουθήσει και Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, με στόχο τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων ενόψει και των σχετικών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της Ευρ. Επιτροπής θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ θα προηγηθεί, τον Ιούνιο του 2017, σχετική ημερίδα και παρουσίαση των συστάσεων της Ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτόν τον σκοπό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσαν να διαβιβάσουν τις απαντήσεις/συστάσεις τους και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mkoutr@gsrt.gr  (Μ. Κουτροκόη),  k.kotsari@gsrt.gr  (Κ. Κότσαρη). Τηλέφωνα επικοινωνίας:  213 1300 100/101.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ προς την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας