Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Σπεύσατε.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την προκήρυξη των Επιστημονικών Βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες για το 2017. Πρόκειται για τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία. 

Πιο συγκεκριμένα  θα χορηγηθεί ένα βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:
1. Βασικές Επιστήμες: Θεωρία ή Πείραμα, Πυρηνική Φυσική – Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική.
2. Βιοεπιστήμες: Ιατρική – Βιολογία
3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα
4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. 

Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονες του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν και πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στο e-mail: prizes@bodossaki.gr, με τα εξής στοιχεία:
1. Πρόταση υποψηφιότητας με σαφή αναφορά του επιστημονικού τομέα που αφορά και περιγραφή των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων του υποψηφίου κατά τεκμηριωμένο τρόπο και με αναφορά στις δημοσιεύσεις του.
2. Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου περί της αποδοχής της υποψηφιότητάς του.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμός τηλεφώνου και fax, e-mail, ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία, κ.λπ.)

Επί πλέον απαιτείται η υποβολή τριών  συστατικών επιστολών επιστημόνων του κλάδου του υποψηφίου (Referees), με την αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου, τις προοπτικές και την προσωπικότητά του. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να αποσταλούν απ’ ευθείας στο ΄Ιδρυμα μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2016.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθμός 5, Αθήνα, τηλ. 210 7225849, fax 210 3237971, e-mail: prizes@bodossaki.gr

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η συμβολή των υποψηφίων στον επιστημονικό τομέα τους, η διεθνής αναγνώριση του έργου τους και η εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας τους, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων. Οι Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως υποβάλλουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην Επιτροπή Βραβείων, η οποία εισηγείται στο Ίδρυμα τους επικρατέστερους υποψηφίους προς βράβευση. Κατά τη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψήφιους να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το έργο τους. Οι Επιτροπές Κρίσεως και η Επιτροπή Βραβείων μπορούν να καλέσουν υποψηφίους σε προσωπικές συνεντεύξεις. Η ανακήρυξη των βραβευομένων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Μποδοσάκη