Διαδραστικοί χάρτες αναδεικνύουν την περιφερειακή διάσταση της ελληνικής έρευνας & καινοτομίας

Στους χάρτες παρουσιάζονται, με οπτικοποιημένο τρόπο, μια σειρά από δείκτες και στοιχεία που αφορούν την Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία στις ελληνικές Περιφέρειες.

Με στόχο την καλύτερη απεικόνιση και ανάδειξη της περιφερειακής διάστασης της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανέπτυξε και διαθέτει online εργαλεία για τη γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων και δεικτών σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Οι διαδραστικοί χάρτες αφορούν τις εξής κατηγορίες: Δαπάνες και προσωπικό έρευνας & ανάπτυξης, Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, Ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα στην κατηγορία "Έρευνα και Ανάπτυξη" παρουσιάζονται χάρτες για "Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α)", "Προσωπικό Ε&Α σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) ως Ποσοστό της Συνολικής Απασχόλησης", "Ένταση Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α)", Προσωπικό Ε&Α σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠA)", "Δαπάνες και προσωπικό Ε&Α ανά Τομέα Εκτέλεσης".

Στην κατηγορία "Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις" παρουσιάζονται χάρτες για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο 2010-2012, καθώς και για την κατανομή 4 τύπων Καινοτομίας (προϊόντος, διαδικασίας, μάρκετινγκ και οργανωσιακή καινοτομία) την ίδια περίοδο.  

Στην κατηγορία "Συμμετοχή FP7" παρουσιάζονται χάρτες για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα, ανά Περιφέρεια, με στοιχεία για την περίοδο 2007-2013, όπως αυτά έχουν επεξεργαστεί από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ..
 
Τέλος, στην κατηγορία "Επιστημονικές Δημοσιεύσεις" παρουσιάζονται χάρτες που αφορούν:
• Ελληνική και διεθνή δικτύωση των ελληνικών περιφερειών (ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων),
• Αριθμό ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανά περιφέρεια, για την πενταετία 2006-2010,
• Αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμός αναφορών και σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων των ελληνικών περιφερειών σε σχέση με τις δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, για την πενταετία 2006-2010
• Κατανομή δημοσιεύσεων των ελληνικών περιφερειών στα έξι επιστημονικά πεδία της ταξινόμησης Frascati.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με την οποία το ΕΚΤ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας. 

Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr. Οι σχετικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Οι χάρτες εμπλουτίζονται σταδιακά, ώστε μέσα από την περιήγησή τους να παρουσιάζεται μια πλήρης εικόνα της περιφερειακής αριστείας και ανταγωνιστικότητας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης