Συνέδριο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον ακαδημαϊκό χώρο στις 24-25 Νοεμβρίου

Το Συνέδριο "Ending gender-based violence in academia", που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα και διαδικτυακά, θα εστιάσει στα βήματα προς την ισότητα των φύλων, καθώς και στην ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς έρευνα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνέδριο με θέμα την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον ακαδημϊκό χώρο και τίτλο "Ending gender-based violence in academia" (www.gbv2022.eu) θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου 2022 στην Πράγα και διαδικτυακά. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πολιτικές και δράσεις με στόχο την ισότητα των φύλων, την ασφάλεια και τη συμπεριληπτικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο.

Η έμφυλη βία αποτελεί έναν από τους πέντε προτεινόμενους θεματικούς τομείς των Σχεδίων Ισότητας Φύλων, ενώ είναι μία εκ των διαστάσεων που εξετάζονται στη Διακήρυξη της Λιουμπλιάνα για την Ισότητα των Φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία, με έμφαση στην ανάγκη για πρόσθετη πολιτική συντονισμού και δράσης.

Το υψηλού επιπέδου συνέδριο αφορά το διαχρονικό πρόβλημα της έμφυλης βίας στον ακαδημαϊκό & ερευνητικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι υπάρχουσες μελέτες και τα έγγραφα πολιτικής προσδιορίζουν την ανάγκη για οργανωμένες δράσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει εκπροσώπους εθνικών αρχών, χρηματοδοτούμενων ερευνητικών οργανισμών, φοιτητικών οργανώσεων και άλλων σχετικών φορέων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την απάλειψη της έμφυλης βίας. Έμφαση θα δοθεί στην προστασία φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, ιδιαίτερα των μετακινούμενων φοιτητών και ερευνητών στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Μάθετε περισσότερα για τους ομιλητές και το πρόγραμμα του Συνεδρίου. Για εγγραφή στο Συνέδριο, το οποίο θα μεταδίδεται και διαδικτυακά, συμπληρώστε τη φόρμα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) υπηρετεί διαχρονικά τον στόχο της ισότητας των φύλων στους τομείς της έρευνας & ανάπτυξης και καινοτομίας με τη συμμετοχή του σε ερευνητικά έργα διαμόρφωσης πολιτικών, με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, την καταγραφή των νέων ερευνητριών, την ανάδειξη των επιτευγμάτων τους.

Το ΕΚΤ είναι εταίρος του έργου GENDERACTIONplus το οποίο βασίζεται στους εξής πέντε βασικούς θεματικούς τομείς: (α) διατομεακότητα και συμπερίληψη, (β) βία με βάση το φύλο στον ακαδημαϊκό χώρο, (γ) διάσταση του φύλου στην Έρευνα & Καινοτομία, (δ) παρακολούθηση των δράσεων για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο κρατών μελών στον νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μηχανισμού παρακολούθησης και δεικτών, και (ε) ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής και του αντίκτυπου των σχεδίων για την ισότητα των φύλων ως το κύριο μέσο για την προώθηση θεσμικών αλλαγών χωρίς αποκλεισμούς στον νέο ΕΧΕ.

Ο γενικός στόχος του GENDERACTIONplus είναι να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον ΕΧΕ μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ανταλλαγής πολιτικών και του συντονισμού, καθώς και της παροχής στρατηγικών συμβουλών πολιτικής. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, το έργο θα συμβάλει στην υποστήριξη του συντονισμού και της ενσωμάτωσης της πολιτικής της ισότητας των φύλων στον νέο ΕΧΕ. Πιο αναλυτικά, το GENDERACTIONplus στοχεύει στην εξάλειψη της ανισότητας των φύλων και τον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην αναπηρία, την εθνικότητα και την LGBTIQ+ - μέσω συστημάτων έρευνας και καινοτομίας και πρόκειται να ενισχύσει την προσπάθεια για ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στον νέο ΕΧΕ, προωθώντας την, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα

Οι δράσεις του ΕΚΤ ξεκινούν ήδη από το 2007 και αφορούν την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική και τη δικτύωση, για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε ερευνητικά έργα, την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Δικτύου ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ και του έργου "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" (2007), το ΕΚΤ πραγματοποίησε για πρώτη φορά εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών.

Έκτοτε, το ΕΚΤ συμμετέχει σε σειρά ευρωπαϊκών έργων με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της Ε&Α μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διακριτών ερευνητικών φορέων.

Το ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συλλέγει δεδομένα για την αποτύπωση του ελληνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και στο πλαίσιο αυτό έχει συμπεριλάβει τις στατιστικές για τη συμμετοχή των γυναικών σε έρευνα και ανάπτυξη, στον κατάλογο των εθνικών στατιστικών που δημοσιεύει.

Σε επίπεδο εκπροσώπησης, το ΕΚΤ είναι εθνικός εκπρόσωπος στο ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (ERAC SWGGRI). Παράλληλα, αποτελεί στατιστικό εκπρόσωπο της χώρας για την εμβληματική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «She Figures» και καταγράφει συστηματικά τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, μέσω των στοχευμένων εκδόσεών του δίνει έμφαση στη διασύνδεση των δεικτών με συγκεκριμένες πολιτικές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις και παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), κατάρτησε και δημοσιεύει την πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που αποτελεί το έμπρακτο σχέδιο ενεργειών του για την προώθηση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, GENDERACTIONplus