Η ΕΕ βραβεύει τους οργανισμούς που προωθούν την Ισότητα των Φύλων

Τα βραβεία «Πρωταθλητές στην Ισότητα των Φύλων» στοχεύουν να προωθήσουν σχέδια και πολιτικές για ισότητα χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Tον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά Βραβεία «Πρωταθλητές στην Ισότητα των Φύλων» (EU Award for Gender Equality Champions) ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για έναν θεσμό που αναγνωρίζει ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή μέτρων που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Η δράση αυτή στοχεύει να ενδυναμώσει σχέδια και πολιτικές για ισότητα χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area). Αναμένεται δε να συμπληρώσει και να ενισχύσει την απαίτηση να υπάρχουν Σχέδια Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plans- GEP) ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τους οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που υποβάλλουν αίτηση σε προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη, που είναι το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Σχετικά με τη νέα αυτή δράση, η Mariya Gabriel, Επίτροπος καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας, δήλωσε: «Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. Ως εκ τούτου, θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει εξαιρετική δέσμευση στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω θεσμικών αλλαγών. Αυτό το νέο Βραβείο της ΕΕ στοχεύει να ανταμείψει τα επιτεύγματα αυτών των ηγετών της αλλαγής και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς να γίνουν οι ίδιοι πρωταθλητές της ισότητας των φύλων».

ΟΙ κατηγορίες βραβείων είναι οι εξής:

  • Sustainable Gender Equality Champions: Οργανισμοί που μπορούν να επιδείξουν σημαντικό και διαρκές ιστορικό δραστηριότητας και υψηλό επίπεδο επιτευγμάτων μέσω των Σχεδίων Ισότητας Φύλων.
  • Newcomer Gender Equality Champions: Οργανισμοί που άρχισαν πρόσφατα να εφαρμόζουν ένα Σχέδιο Ισότητας Φύλων και μπορούν να επιδείξουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην εφαρμογή του και στα επιτεύγματα.
  • Inclusive Gender Equality Champions: Οργανισμοί που έχουν αναπτύξει το πιο καινοτόμο χωρίς αποκλεισμούς Σχέδιο Ισότητας Φύλων που αντιμετωπίζει συμπεριληπτικά κι άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως η εθνικότητα, η κοινωνική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου (LGBTI+), η αναπηρία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Θα απονεμηθούν συνολικά 4 βραβεία, με δύο νικητές στην πρώτη κατηγορία βραβείων, έναν νικητή στη δεύτερη κατηγορία βραβείων και έναν νικητή στην τελευταία κατηγορία βραβείων. Κάθε νικητής θα λάβει 100.000 ευρώ. 

Οι αιτήσεις για το νέο Βραβείο «Πρωταθλητές στην Ισότητα των Φύλων» είναι ανοιχτές εδώ έως τις 13 Οκτωβρίου 2022, για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς από κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες που συνδέονται με τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ideal-ist και των ΕΣΕ για το Industry, NCP4Industry.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις και παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), κατάρτησε και δημοσιεύει την πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που αποτελεί το έμπρακτο σχέδιο ενεργειών του για την προώθηση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο GENDERACTIONplus το οποίο ενισχύει την προσπάθεια για ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στον νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, προωθώντας την, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Ένωση