Πολιτική και σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στο ΕΚΤ

To EKT ενσωματώνει τις αρχές ισότητας των φύλων στις δραστηριότητές του και προωθεί την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις και παρακολουθώντας τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί τόσο σε εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των φύλων 2021-2025) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), κατάρτησε και δημοσιεύει την πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που αποτελεί το έμπρακτο σχέδιο ενεργειών του για την προώθηση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Το ΕΚΤ στηρίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων του, μεταξύ άλλων, στις αρχές της ισότητας των φύλων και προάγει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Στο πλαίσιο αυτό βασικοί στόχοι του ΕΚΤ είναι η προώθηση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και η διατήρηση ενός περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομίας, επιστήμης και απασχόλησης για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, την καταγραφή των νέων ερευνητριών και την ανάδειξη των επιτευγμάτων τους.

Η πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε στη βάση πέντε θεματικών περιοχών – αξόνων προτεραιότητας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που αποτελούν έμπρακτη δέσμευση του ΕΚΤ στις αρχές της ισότητας των φύλων και είναι οι εξής:
• Άξονας προτεραιότητας 1: Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οργανωσιακή κουλτούρα
• Άξονας προτεραιότητας 2: Ισότητα των φύλων στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων
• Άξονας προτεραιότητας 3: Ισότητα των φύλων στις προσλήψεις και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
• Άξονας προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία
• Άξονας προτεραιότητας 5: Μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

ΕΚΤ & Ισότητα Φύλων

Οι δράσεις του ΕΚΤ ξεκινούν ήδη από το 2007 και αφορούν την τεκμηρίωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική και δικτύωση, για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε ερευνητικά έργα, την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Δικτύου ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ και του έργου "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" (2007), το ΕΚΤ πραγματοποίησε για πρώτη φορά εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών.

Έκτοτε, το ΕΚΤ συμμετέχει σε σειρά ευρωπαϊκών έργων με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο διακριτών ερευνητικών φορέων.

Το ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συλλέγει δεδομένα για την αποτύπωση του ελληνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και στο πλαίσιο αυτό έχει συμπεριλάβει τις στατιστικές για τη συμμετοχή των γυναικών σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), στον κατάλογο των εθνικών στατιστικών που δημοσιεύει.

Σε επίπεδο εκπροσώπησης, το ΕΚΤ είναι εθνικός εκπρόσωπος στο ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (ERAC SWGGRI). Παράλληλα, αποτελεί στατιστικό εκπρόσωπο της χώρας για την εμβληματική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «She Figures» και καταγράφει συστηματικά τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, μέσω των στοχευμένων εκδόσεών του δίνει έμφαση στη διασύνδεση των δεικτών με συγκεκριμένες πολιτικές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

Με την πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, η οποία αποτελεί έμπρακτη δέσμευση του ΕΚΤ στις αρχές της ισότητας των φύλων, διασφαλίζεται ότι (θα) συνεχίζει να εργάζεται ενεργά για την ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις δραστηριότητές του, υπό την καθοδήγηση της Υπευθύνου για την ισότητα των φύλων η οποία έχει ως κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής και του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων καθώς και τη δημιουργία των απαιτούμενων αναπροσαρμογών τους. Ακόμη, πρόκειται να διοργανωθούν, σε συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα και Μονάδες του ΕΚΤ, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης.

Έτσι, στην εφαρμογή της πολιτικής και του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2022-2024, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΚΤ, συμμετέχουν εργαζόμενοι των διαφόρων Τμημάτων και Μονάδων του ΕΚΤ, όπως ορίζεται λεπτομερώς σε αυτό. Σημειώνεται ότι το 47% των εργαζομένων στον οργανισμό είναι γυναίκες, όπως επίσης και το 55% των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 43% των μελών του Δ.Σ.

Δεδομένου ότι η πολιτική και το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων αποτελεί μία θεσμική δήλωση εκ μέρους του ΕΚΤ περί της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του και περιγράφει τους στόχους και τις δράσεις για τη διατήρηση ή την ενίσχυση αυτών των πολιτικών ισότητας, η παρακολούθηση της εφαρμογής του καθώς και η περιοδική του αναθεώρηση αποτελεί μία σημαντική διάσταση που διασφαλίζει ότι η πορεία επίτευξης έμφυλης ισότητας έχει χρονική διάρκεια. Η αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης - τροποποίησης πραγματοποιείται σε διετή βάση.