Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού

Στόχος του έργου είναι η ποσοτική κι η ποιοτική καταγραφή της κατάστασης των Ελληνίδων ερευνητριών οι οποίες απασχολούνται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς κι η αποτύπωση της συμμετοχής τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων.

Μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων σε προεπιλεγμένο δείγμα ερευνητριών επιχειρείται η ποσοτική κι η ποιοτική καταγραφή των ερευνητριών του δημόσιου τομέα, η εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών αποτελεσμάτων κι η επισήμανση ειδικών παραμέτρων που προσδιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον, καταγράφονται πιλοτικά οι μεταπτυχιακές διατριβές που έχουν εκπονήσει γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας, εργασίας, πολιτικής και ισότητας, ενώ προβλέπεται κι η συγκρότηση ελληνικής βιβλιογραφίας και διεθνούς αρθρογραφίας στην ειδικευμένη θεματολογία από Ελληνίδες ερευνήτριες την πενταετία 2001-2005.

Η συγκέντρωση των άνωθεν στοιχείων κι η παραγωγή δεικτών αναμένεται να συμβάλει στην αξιολόγηση της θέσης και της εξέλιξης των ερευνητριών του δημόσιου τομέα και στη δυνατότητα σύγκρισης με διεθνή δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των ερευνητριών σε ανώτερες επιστημονικές και διοικητικές θέσεις, στη διαχρονική επαγγελματική τους εξασφάλιση και εξέλιξη, στη διασπορά τους κατά επιστημονικό κλάδο, στη σχέση μεταξύ της επαγγελματικής τους ιδιότητας και του ρόλου τους στην οικογένεια, στην ιεράρχηση των προβλημάτων του εργασιακού περιβάλλοντος, στις μισθολογικές ανισότητες και στην επάρκεια του συστήματος αξιολόγησης.

Οι δείκτες και τα στατιστικά αποτελέσματα που παράγονται με την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιούνται ως μέσο εκτίμησης των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων.

URL
Διάρκεια
2005 έως 2007
Φορέας Χρηματοδότησης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (Έργο "Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ")