601 υποτροφίες από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών - Β΄ κύκλος»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15.00, και στη συνέχεια να υποβάλουν στο ΙΚΥ τον φάκελο υποψηφιότητάς τους έως και την Παρασκευή 28/6/2019.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», προκηρύσσει 601 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €15.866.400,00 €.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
  • Επιστήμες Ζωής
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση ΑΕΙ ή Ερευνητικού Κέντρου με υπογραφή του επιβλέποντος στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το θέμα της, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ή η εκτιμώμενη ημερομηνία, η οποία και θα πρέπει να είναι το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.100 ευρώ μηνιαίως (καθαρό ποσό) και δεν υπόκειται σε κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15.00 στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ και στη συνέχεια να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (Υπ’ όψιν Τμήματος Διαγωνισμών - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και την Παρασκευή 28/6/2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρακάτω παρεχόμενες πληροφορίες και κυρίως την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες  και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

Η αποτίμηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κ​οινωνικού Ταμείου για νέους ερευνητές 

Σημειώνεται ότι το προφίλ των νέων ερευνητών και επιστημόνων που συμμετέχουν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η συνεισφορά των δράσεων αυτών στην απόκτηση ακαδημαϊκής & ερευνητικής εμπειρίας, παρουσιάζονται σε 4 μελέτες που πρόσφατα δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι μελέτες αφορούν την αποτύπωση των ωφελούμενων και την αποτίμηση των δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση των νέων ερευνητών και ερευνητριών σε διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, στις δράσεις αυτές καταγράφονται περισσότερες από 4.500 συμμετοχές, που αντιστοιχούν σε 2.700 μοναδικούς ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο της Δράσης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών" (Α' Κύκλος 2017-2019) χρηματοδοτήθηκαν 288 ωφελούμενοι, από τους οποίους το 29,7% δεν είχε παράλληλη απασχόληση κατά τη διάρκεια της Δράσης. Η εκπροσώπηση των δυο φύλων ήταν ισόρροπη (50,7% άνδρες και 49,3% γυναίκες), ενώ η πλειονότητα των μεταδιδακτορικών ερευνητών ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών (69,9%). Το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας εμπίπτει στον τομέα  των Φυσικών Επιστημών (24,7%), ενώ ακολουθούν η Ιατρική και οι Επιστήμες Υγείας (24,3%), οι Επιστήμες Μηχανικού (18,4%), οι Κοινωνικές Επιστήμες (15,9), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (12,6%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (4,2%).

Το 45,6% των ωφελούμενων δήλωσαν ότι η έρευνά τους έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με εμπορικούς και παραγωγικούς σκοπούς (ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι Εκπαίδευσης, Υγείας, Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων), ενώ το 48,2% των ωφελούμενων που εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκατάστασης στο εξωτερικό, δήλωσε ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη Δράση τούς απέτρεψε από αυτή την προοπτική.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη στήριξη νέων ερευνητών υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020" από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τις μελέτες αξιολόγησης αυτών των δράσεων εκπόνησε το ΕΚΤ στο πλαίσιο της Πράξης "Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΚΤ ανέλαβε και ανέπτυξε μηχανισμό συλλογής στοιχείων, μελέτης, ανάλυσης, συσχέτισης και παρουσίασης των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων, με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Η παράλληλη παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους κύκλων των Δράσεων κατά τον χρόνο υλοποίησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των ωφελούμενων, αποτέλεσε μία καινοτόμο πρακτική, καθώς επέτρεψε την παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και την ανάληψη τροποποιητικών ή διορθωτικών κινήσεων από την Ειδική Γραμματεία, βελτιστοποιώντας την επίδραση και τον αντίκτυπο των συγκεκριμένων δημόσιων παρεμβάσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)