2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός της επιστημονικής ποιότητας, αριστείας, η πρωτοτυπία και η δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, καθώς και το επιστημονικό προφίλ του μεταδιδακτορικού ερευνητή-επιστημονικού υπεύθυνου της πρότασης.

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 21 Ιανουαρίου 2019 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019 ηλεκτρονικά μόνο στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.580.000€.

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής  ποιότητας  και  αριστείας,  στα  οποία  Επιστημονικοί  Υπεύθυνοι είναι  Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για να κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

Απώτερος  σκοπός  της  δράσης  είναι  η  διαμόρφωση  νέων  προοπτικών  στην  επιστημονική  και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της Ερευνητικής Ομάδας του έργου, και η δημιουργία  των  κατάλληλων  προϋποθέσεων  για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη δεύτερη προκήρυξη, που διαφέρει σε αρκετά σημεία από την πρώτη, μπορούν να γίνουν μόνο ατομικές αιτήσεις, από έναν/μία μεταδιδάκτορα δηλαδή, σε εννέα επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, και τέλος, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Το Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο - Ινστιτούτο ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ή Ανώτατο Στρατιωτικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ).

Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός της επιστημονικής ποιότητας, αριστείας, η πρωτοτυπία και η δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, καθώς και το επιστημονικό προφίλ του μεταδιδακτορικού ερευνητή-επιστημονικού υπεύθυνου της πρότασης.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Και στις δύο φάσεις η ερευνητική πρόταση θα αξιολογηθεί για κάθε ένα από τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης, δηλαδή τον επιστημονικό υπεύθυνο (30% της συνολικής βαθμολογίας) και το ερευνητικό έργο (70% της συνολικής βαθμολογίας). Οι προτάσεις θα καταταχθούν ανάλογα με το αν καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια της 1ης φάσης αξιολόγησης ή όχι. Αυτές που θα καλύπτουν πλήρως τα κριτήρια της 1ης φάσης, θα περάσουν στη 2η φάση αξιολόγησης.

Η διάρκεια των ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της Προκήρυξης διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛΙΔΕΚ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420. Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων παρέχεται αποκλειστικά στο email: helppd@elidek.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΙΔΕΚ