Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και των Ερευνητικών Κέντρων

Στη συνάντηση συμμετείχε και το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, που το 2018 γιορτάζει 60 χρόνια λειτουργίας.
02.07.2018
| upd:
16.07.2018

Σε μια ενδιαφέρουσα διημερίδα διαλόγου και εργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) συμμετείχαν οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων  Ε.Κ. «Αθηνά», ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, EAA, EIE, EKETA, ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Ε.Ι. Παστέρ, ΙΤΕ, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με την παρουσία και συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού  Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή κου Κώστα Φωτάκη και της Γενικής Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Πατρίτσιας Κυπριανίδου. 

Τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", συντόνισαν ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ Καθ. κ. Ν. Χατζηχρηστίδης και ο Αντιπρόεδρος Καθ. κ. Χ. Σαββάκης, τις στρογγυλές τράπεζες οι Καθηγητές κ.κ. Σ. Κατσανέβας, Ε. Φλωράτος, Χ. Σαββάκης και ο Δρ. Η. Χοτζόπουλος, ενώ συμμετείχαν και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και  Διευθυντές/τριες των επιμέρους Ινστιτούτων των Ερευνητικών Κέντρων, μέλη των  Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ), στελέχη του ΕΛΙΔΕΚ, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) και οι Πρόεδροι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ) και της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα-Ιδρύματα (ΠΟΕΕΚ-Ι), καθώς και τα μέλη του ΕΣΕΚ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ. Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος & Γεν. Δ/ντής Ε.Κ. Αθηνά,  ο Δρ. Γεώργιος Νούνεσης, Δ/ντής & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης, ΕΚΕΤΑ, ο Καθ. Νικόλαος Δεμερτζής, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΚΕ, ο Δρ. Β. Λυκούσης, Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, η Καθ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ, ο Καθ. Δημήτριος Πλεξουσάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ και Καθ. Γιώργος Κόλλιας, Πρόεδρος και Διευθυντής ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι Διευθυντές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων  παρουσίασαν τα κέντρα και ινστιτούτα που διευθύνουν, το ερευνητικό τους έργο, τις συνεργασίες τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα αντικειμενικά και θεσμικά εμπόδια που συναντούν, τον μελλοντικό οδικό τους χάρτη, καθώς και τις πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Ο Δρ Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) αναφέρθηκε στον διττό χαρακτήρα του ΕΙΕ, όπου συνυπάρχουν Ανθρωπιστικά και Θετικά Ινστιτούτα μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ αποτελεί φορέα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων και φορέα τεκμηρίωσης, μέτρησης & διάχυσης επιστημονικής γνώσης στην επιστημονική & επιχειρηματική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, μίλησε για τις βασικές προτεραιότητες για το 2018-2021 που είναι η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής αποστολής και η σύνδεση της έρευνας με την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε σε θέματα υποδομών, καθώς και σε διαχειριστικά και οικονομικά θέματα που χρήζουν θεσμικών παρεμβάσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του ΕΙΕ. To Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μάλιστα, το 2018 γιορτάζει τα 60 χρόνια λειτουργίας.

Τη δεύτερη ημέρα, οργανώθηκαν τέσσερις στρογγυλές τράπεζες με τις εξής θεματικές ενότητες: «Ερευνητική πολιτική των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και εναρμονισμός της σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία», «Αποτύπωση των εθνικών υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων», «Προτεραιότητες για τις ανάγκες του υπάρχοντος ερευνητικού ιστού σε  ανθρώπινο δυναμικό», «Δημιουργία νέων Εθνικών ή Διεθνών Δικτύων από “ανοιχτά/εικονικά” (virtual) Ινστιτούτα στις υπάρχουσες ή/και νέες ερευνητικές κατευθύνσεις».

Με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης, το ΕΣΕΚ θα διαμορφώσει προτάσεις προς την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανα για δράσεις και πιθανά προσελκυστικά μέτρα. Ο γενικότερος στόχος είναι η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την κατάργηση των στεγανών μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ, την παροχή κινήτρων για την δημιουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής, τον ενιαίο συντονισμό των ερευνητικών δομών από τη ΓΓΕΤ και την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας. Πριν από τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων, θα οργανωθεί μια δεύτερη συζήτηση, το προσεχές διάστημα, με τους υπόλοιπους φορείς έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα: τα ΑΕΙ και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας. 

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας, έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, τη συμβολή στη διασφάλιση συστηματικής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων έρευνας και εκπαίδευσης της χώρας και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, ΕΙΕ