Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για χρηματοδότηση προβολής ερευνητικών έργων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων αποτελεί η αξιοποίηση υπάρχουσας ή εν εξελίξει έρευνας ή η υλοποίηση νέας έρευνας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 μόνο στο βαθμό που αυτή υποστηρίζει τον ως άνω στόχο της Προκήρυξης.

Ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), η πρώτη Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» για τα «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», ύψους 1.030.000€. Κύριος στόχος της Προκήρυξης είναι η χρηματοδότηση προτάσεων με αποκλειστικό αντικείμενο τη δημόσια προβολή ερευνητικών έργων ή δράσεων σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η υποβολή των προτάσεων για την Α΄ φάση θα γίνεται από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2018.

Ειδικότερα, η Προκήρυξη στοχεύει στη χρηματοδότηση της δημόσιας προβολής ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονικής ή/και καλλιτεχνικής ποιότητας, που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν διάφορες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπως την επίδραση που είχε αυτή στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο ελληνικό κράτος ή/και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων αποτελεί η αξιοποίηση υπάρχουσας ή εν εξελίξει έρευνας ή η υλοποίηση νέας έρευνας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μόνο στο βαθμό που αυτή υποστηρίζει τον ως άνω στόχο της Προκήρυξης. Προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χρηματοδότηση υλοποίησης νέων ερευνητικών έργων (π.χ. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) δεν είναι παραδεκτές.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και φυσικά πρόσωπα εφόσον η πρότασή τους γίνει αποδεκτή από Τμήμα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία αποδοχής της διαχείρισης του έργου από το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) και η ένταξή του στον προϋπολογισμό του.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 1.030.000€. Κατά την α΄ φάση της αξιολόγησης θα επιλεγούν έως τριάντα (30) προτάσεις. Για την α’ φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή από τις 15 Ιουνίου 2018 έως τις 14:00 της 10ης Ιουλίου 2018. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι προτάσεις αυτές δύνανται να χρηματοδοτηθούν με χρηματικό πόσο έως 1.000€ αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων υποβολής του πλήρους φακέλου της πρότασης του έργου κατά τη β’ φάση της αξιολόγησης και με κριτήριο το είδος της δημόσιας προβολής που θα προτείνεται. Συγκεκριμένα, δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ως άνω ποσό η υποβολή στοιχείων όπως π.χ. δείγμα έργου τέχνης, οπτικοακουστικό υλικό, δείγμα γραφής κ.λπ.

Κατά τη β’ φάση της αξιολόγησης θα επιλεγούν έως δέκα (10) προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως 100.000€ ανά πρόταση. Η χρηματοδότηση των δέκα προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: α) προκαταβολή ύψους 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά τη σύναψη της σύμβασης της χρηματοδότησης με το ΕΛΙΔΕΚ, και β) αποπληρωμή του υπόλοιπου 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με την υποβολή του συνόλου των παραδοτέων.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων και αφού προηγηθεί το στάδιο προκαταρκτικού ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας. Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο οι υποβληθείσες προτάσεις θα ελεγχθούν ως προς την τήρηση των όρων και των περιορισμών της προκήρυξης.

Ο Οδηγός Διαχείρισης Έργων της Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr). Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ στο email: 1821@elidek.gr και στα τηλέφωνα: 210 6412410, 420. Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα παρέχεται αποκλειστικά στο email: helpelidek1821@elidek.gr.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την παρούσα προκήρυξη "200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση" εγκαινιάζεται ένας νέος κύκλος δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ για την «Επιστήμη και Κοινωνία», που αποσκοπούν στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθεί το 2021, έτος ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η σημασία της οποίας υπήρξε καταλυτική για την ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΙΔΕΚ

Μάθετε Περισσότερα