Νέα πρόσκληση ΕΛΙΔΕΚ για χρηματοδότηση προβολής ερευνητικών έργων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Η προκήρυξη, που θα δημοσιοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2018, θα αφορά τη χρηματοδότηση προτάσεων προβολής, με καινοτόμες προσεγγίσεις, ερευνητικών έργων για την επίδραση της Επανάστασης του 1821 στο νεοελληνικό κράτος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αναμένεται να δημοσιοποιήσουν, εντός του πρώτου τριμήνου του 2018, προκήρυξη  για τη χρηματοδότηση προτάσεων με στόχο την προβολή ερευνητικών έργων σχετικών με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την επίδραση που είχε στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους.

Η προκήρυξη έχει στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης και προβολής επιλεγμένων ερευνητικών έργων ή δράσεων υψηλής επιστημονικής και/ή καλλιτεχνικής ποιότητας που με καινοτόμες προσεγγίσεις αναδεικνύουν την επίδραση που είχε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη διάπλαση και εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της πολιτικής στο νεοελληνικό κράτος, καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος.

Προτάσεις θα μπορούν να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ της χώρας και Ερευνητές/τριες (ΕΡΕ/ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) του αρ. 13 του ν. 4310/2014, χωρίς να αποκλείονται συνεργασίες με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ανεξάρτητοι ερευνητές ή καλλιτέχνες που η πρότασή τους θα γίνει αποδεκτή από ανάλογο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ.

Ενδεικτικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου μπορούν να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων και/ή δημοσιεύσεων, η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ή αναπαράστασης με πολυμέσα και οποιαδήποτε μορφή Τέχνης που θα εξυπηρετεί στον στόχο της προκήρυξης. Οι προτάσεις θα κριθούν ως προς την ελκυστικότητά τους, την πρωτοτυπία και τον αναμενόμενο κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχουν.

Η χρονική διάρκεια του προτεινόμενου ερευνητικού έργου δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε δύο φάσεις:

  • Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και σύντομες περιλήψεις ιδεών (μέχρι 2 σελίδες) που θα περιέχουν το θέμα και τον προτεινόμενο τρόπο προβολής. Στις περιλήψεις θα τεκμηριώνεται η επιστημονική πρωτοτυπία της και θα παρατίθεται το σχέδιο υλοποίησης καθώς και η επιστημονική και κοινωνική απήχηση του προτεινόμενου έργου. Από τις ιδέες που θα προταθούν θα επιλεγούν τριάντα (30) οι οποίες θα υποστηριχθούν με έως (ανάλογα με το είδος προβολής που θα προτείνεται) 1.000 € ανά πρόταση για την κάλυψη των εξόδων υποβολής του πλήρους φακέλου της πρότασης του ερευνητικού έργου στη δεύτερη φάση.
  • Κατά τη δεύτερη φάση θα επιλεγούν δέκα (10) προτάσεις προς υλοποίηση και προβολή που θα χρηματοδοτηθούν με το ενδεικτικό ποσό των 100.000 € ανά πρόταση. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί ακριβέστερα από το είδος της προβολής που θα προταθεί.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) και του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ (erevna.minedu.gov.gr). Πληροφορίες και ενημέρωση για την προκήρυξη θα παρέχονται στο email: 1821@elidek.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ, ΕΛΙΔΕΚ