Προδημοσίευση προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών, ύψους 9 εκατ. ευρώ

Η προκήρυξη, η οποία θα ανακοινωθεί εντός του Δεκεμβρίου, θα αποτελέσει τη δεύτερη Δράση του ΕΛΙΔΕΚ για το 2016 που αφορά νέους επιστήμονες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της θα ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ.

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η προδημοσίευση της Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Στόχος αυτής της δεύτερης Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ είναι η υλοποίηση επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι θα είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές. Η Δράση αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, υποκαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή με μια αμφίδρομη κινητικότητα. 

Η προκήρυξη αυτή θα αποτελέσει τη δεύτερη Δράση του ΕΛΙΔΕΚ για το 2016, που αφορά νέους επιστήμονες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων θα ανέλθει σε 9 εκατ. ευρώ.

Κύριος στόχος της προκήρυξης θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι ΜΕ. Οι ΜΕ έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία. Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η προδημοσίευση για τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της (www.gsrt.gr) καθώς και στον ιστότοπο του Τομέα Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (erevna.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη ΓΓΕΤ (email: askelidek@gsrt.gr, τηλ.: 210 7458125, 7458126 και 7458124).

Γενικά στοιχεία της προκήρυξης

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν ΜΕ για την υλοποίηση προτεινόμενων από τους ίδιους ερευνητικών έργων, τα οποία θα έχουν επιλεγεί μετά από διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης και για τα οποία οι ίδιοι/ες οι ΜΕ θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι ΑΕΙ ή ΕΚ της χώρας και θα επιλέγεται από τον/την ΜΕ. Ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του.

Στην υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΜΕ που θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης, ερευνητικό προσωπικό που ανήκει στον ΦΥ ή άλλων ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας, καθώς και ΜΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΜΕ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής και να πληροί κριτήρια επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη.

Συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα στη βάση της συμπληρωματικότητας και των σαφώς διακριτών ρόλων, όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις, είναι δυνατή, κατόπιν πλήρους και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

Επιστημονικές περιοχές έρευνας

Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: (α) Φυσικές Επιστήμες, (β) Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, (γ) Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας), (δ) Γεωπονικές Επιστήμες, (ε) Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, (στ) Κοινωνικές Επιστήμες, (ζ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες), (η) Περιβάλλον και Ενέργεια.

Επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση προτάσεων έντονα διεπιστημονικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ δύο ή τριών ΜΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι ένας (1) ΜΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος τους έργου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ακαδημαϊκή ηλικία: Πρόταση μπορούν να υποβάλουν ΜΕ που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή ή έχουν ορίσει ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από  την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ιδρύματος και θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες, έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δε θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών από το έτος αναγόρευσης του/της  υποψήφιου/ας  ΜΕ σε διδάκτορα. 

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους ΜΕ ελληνικής καταγωγής): Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. 

Μη κατοχή θέσης εξαρτημένης εργασίας: Από την ημερομηνία έναρξης του έργου και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, ο ΜΕ θα πρέπει να απασχολείται πλήρως στην  ερευνητική δραστηριότητα και δεν θα πρέπει  να  αμείβεται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ούτε με τη χρήση αδείας άνευ αποδοχών). 

Τόπος υλοποίησης του ερευνητικού έργουΦΥ του ερευνητικού έργου είναι ΑΕΙ ή ΕΚ στην Ελλάδα χωρίς να αποκλείονται συνεργασίες με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή του ΦΥ θα πρέπει να αναφέρεται αιτιολογημένα στην πρόταση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα είναι δυνατή η αλλαγή ΦΥ μετά την έγκριση ή κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, με πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο/η ΜΕ μπορεί να υποβάλλει μόνο μια ερευνητική πρόταση ως επιστημονικός/η υπεύθυνος/η.

Χρονική διάρκεια & Προϋπολογισμός

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: α) Για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000 ευρώ, β) Για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ένας (1) ΜΕ ως επιστημονικός υπεύθυνος και οι άλλοι ΜΕ θα δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ερευνητικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου ο/η ΜΕ θα  συνδέεται με τον ΦΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης).
Η μηνιαία αποζημίωση του/της ΜΕ θα διαμορφώνεται ανάλογα με την ερευνητική του εμπειρία και σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στην προκήρυξη. Επίσης, προβλέπονται αμοιβές για τα εξής μέλη της ερευνητικής ομάδας: μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό και τεχνικοί.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά.

Οι προτάσεις θα αποτελούνται από δύο (2) διακριτά τμήματα:

  • Τμήμα Α - Στοιχεία ΜΕ: Συμπληρώνονται γενικά στοιχεία του/της ME, πρόσφατο βιογραφικό, στοιχεία δημοσιεύσεων, στοιχεία  (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.
  • Τμήμα Β - Ερευνητική πρόταση:Αποτελείται από τρεις (3) ενότητες:
    • Ενότητα B1: Περίληψη (Abstract), έως δύο (2) σελίδες, του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (Ελληνικά και Αγγλικά).
    • Ενότητα B2: Αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον σκοπό της έρευνας, αναμενόμενα αποτελέσματα, σχέδιο δράσης (ορόσημα, παραδοτέα), επιστημονική μεθοδολογία του προτεινόμενου έργου, την κοινωνική και οικονομική απήχηση του καθώς και το σχέδιο εργασίας.
    • Ενότητα B3: Προϋπολογισμός πρότασης και ανάλυση των κατηγοριών των αιτούμενων δαπανών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ως επιστημονικοί υπεύθυνοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της πρότασης γίνεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Η υποβολή της πρότασης θα είναι δυνατή εντός του Δεκεμβρίου 2016 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της, ενώ η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί  εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των προτάσεων.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr). Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ακόλουθες ιστοσελίδες: www.gsrt.gr και erevna.minedu.gov.gr.

Οι επόμενες δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ

Στις αρχές του 2017 αναμένεται να έχουν στελεχωθεί τα όργανα του νεοσύστατου ΕΛΙΔΕΚ (Γενική Συνέλευση, Επιστημονικό Συμβούλιο και Διευθυντής) ώστε να ξεκινήσει η αυτόνομη λειτουργία του Ιδρύματος. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει στην τρίτη δράση του, η οποία αφορά στην υποβολή ερευνητικών έργων από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και από Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί ο 2ος κύκλος της Δράσης χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ, που αφορούσε Υποψήφιους Διδάκτορες, και έληξε στις 30/11/16, ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση έφτασε στους 2.114. Οι συνολικά ωφελούμενοι από αυτή τη δράση, με συνολική δημόσια δαπάνη 8,5 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)