Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψηφίους διδάκτορες

Την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δίνει η πρώτη προκήρυξη υποτροφιών (καταληκτική ημ/νία: 30 Νοεμβρίου) που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η 1η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), που αφορά  όσους υποψήφιους/ες διδάκτορες επιθυμούν να εκπονήσουν τη Διατριβή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships/.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της προκήρυξης. Επιπλέον προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ της αλλοδαπής είναι να έχουν γίνει δεκτοί σε ελληνικό ΑΕΙ για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης ο τίτλος να απονεμηθεί από το ελληνικό ΑΕΙ. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Οι συνολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες. Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€) (το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο και υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% -χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου- υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου). 

Κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του υπ. διδάκτορα από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος.

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ' επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:  Α. Φυσικές Επιστήμες, Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Γ. Επιστήμες Ζωής, Δ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες .

Η υποβολή της αίτησης από τον Υποψήφιο Διδάκτορα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση:https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships) και είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email: askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 210 7458126 και 210 7458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidek@gsrt.gr

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr καθώς και στον ιστότοπο του Τομέα Έρευνας & Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://ereuna.minedu.gov.gr

Πέραν της παρούσας προκήρυξης, μια δεύτερη προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ,  αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τη λήψη του βασικού τίτλου  σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα  πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships/.

Η φόρμα υποβολής θα αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα: Στο Τμήμα Α αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, και ειδικότερα: ο τίτλος, η επιστημονική περιοχή και σύνοψη (abstract) του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής, Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης (έως 36 μήνες).

Στο Τμήμα Β αναφέρονται τα στοιχεία του υποψήφιου διδάκτορα, και ειδικότερα: Γενικά στοιχεία υποψηφίου, Βιογραφικό, Τίτλος και βαθμός πτυχίου (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται το πτυχίο που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής), Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, Στοιχεία (Όνομα, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.

Επιπλέον για τους υποψήφιους που εκπονούν ήδη τη διδακτορική τους διατριβή, θα πρέπει να αναφέρονται: Ημερομηνία ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, Ετήσια έκθεση προόδου Τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής (εφόσον υπάρχει), Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αποτελούμενες από 3 έως 5 μέλη, οι οποίες θα ορισθούν για κάθε μία από τις Επιστημονικές Περιοχές της προκήρυξης. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

Η αρχική κατανομή των αιτήσεων στις ΘΕ θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα για την Επιστημονική Περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της πρότασης. Ωστόσο, η αρχική αυτή κατανομή μπορεί να αναθεωρηθεί αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της εμπίπτει σε διαφορετική επιστημονική περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.

Στην περίπτωση προτάσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, ο ΥΔ μπορεί να προτείνει ένα «πρωτεύον» και ένα «δευτερεύον» επιστημονικό πεδίο. Η ΘΕ που αντιστοιχεί στο «πρωτεύον» επιστημονικό πεδίο μπορεί να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις αξιολόγησης από ειδικούς-μέλη άλλων ΘΕ.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι οι 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής  βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 60 μονάδων αποκλείονται από την χρηματοδότηση. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αφορούν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Βαθμός πτυχίου, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και το προφίλ του υποψηφίου (στην αξιολόγηση του κριτηρίου συνεκτιμάται η συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος, το βιογραφικό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο του υποψηφίου).

Σημειώνεται ότι στόχος των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία, είναι η στήριξη του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού με τη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών για την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στη Χώρα. Με τις παραπάνω δράσεις, είναι δυνατή η ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και η δημιουργία ποιοτικών ερευνητικών θυλάκων στους οποίους θα στηριχθεί η ανάπτυξη της Χώρας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)