Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg) διαθέσιμο στα ελληνικά

Το DigCompOrg, το οποίο εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα από το ΕΚΤ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, έρχεται να συμβάλλει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

To πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η έκδοση «Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών» αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης "Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations". Η έκδοση αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής του Κοινού Κέντρου Ερευνών, της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς για τις ψηφιακές ικανότητες στην εκπαίδευση

Στην εποχή μας, η ψηφιακή ικανότητα συνδέεται με το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι η ικανότητα του ενεργού πολίτη να μπορεί να αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα για τη μάθηση, την εργασία και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης δεν έχει τις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες για την ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή του στην ψηφιακή εποχή. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί μια σειρά από δράσεις όπως το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan 2021-2027) και το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda), ενώ σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί δίνει προτεραιότητα στην καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει τρία πλαίσια αναφοράς που αλληλοσυμπληρώνονται, προσεγγίζοντας ολιστικά την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών οργανισμών:

  • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών – διά βίου μαθητών (The European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2)
  • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (The European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu)
  • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg).

Τι μπορεί να προσφέρει το πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg

Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται με εντυπωσιακό ρυθμό και τρόπο σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών οργανισμών, ώστε να μπορούν:

  • να βελτιώνουν την ικανότητά τους για να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους,
  • να υποστηρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για να καλλιεργήσουν την ψηφιακή ικανότητά τους ως άτομα και ενεργοί πολίτες.

Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών οργανισμών γίνεται με διαφορετικό ρυθμό, διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά αποτελέσματα. Το πλαίσιο DigCompOrg μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις σύγχρονες τεχνολογίες για μια αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή μας εποχή.

Το ΕΚΤ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σύντομα θα κυκλοφορήσουν στα ελληνικά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, και το πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp 2.2) θα είναι και αυτό σύντομα διαθέσιμο στα ελληνικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυκλοφορία και των τριών πλαισίων αναφοράς στα ελληνικά αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια που γίνεται σε Ελλάδα και Κύπρο για την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών.

Τι περιλαμβάνει το DigCompOrg

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών υιοθετεί μια συστηματική προσέγγιση για τον ορισμό και την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Το πλαίσιο αναφοράς συγκροτείται από επτά βασικά στοιχεία που εξειδικεύονται σε δεκαπέντε επιμέρους στοιχεία, κοινά σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, περιλαμβάνει 74 περιγραφικούς δείκτες, ενώ δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του πλαισίου σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

To DigCompOrg ορίζει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως αυτή θεωρείται απαραίτητη για την προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης στην ψηφιακή εποχή, και επιδιώκει:

  • να διευκολύνει τη διαφάνεια και τη σύγκριση μεταξύ συναφών πρωτοβουλιών στη Ευρώπη,
  • να ενθαρρύνει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση,
  • να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέσα από την κοινή και συστηματική προσέγγιση, το πλαίσιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας εκπαιδευτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το DigCompOrg έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και έχει αξιοποιηθεί σε πολλές πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών στην Ευρώπη. Επίσης, αποτέλεσε τη θεωρητική βάση για την ανάπτυξη του SELFIE, ενός πρακτικού και δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου με το οποίο επικεφαλής, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενός σχολείου μπορούν να αναστοχαστούν συλλογικά για το πώς αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το SELFIE έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα από περισσότερους από 5 εκατομμύρια επικεφαλής, εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων σε 92 χώρες και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά.

Ξεφυλλίστε την ελληνική έκδοση του DigCompOrg

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε την ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/645, και να ενημερωθείτε για τον τρόπο που οι τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να υποστηρίξουν τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή.

Η έκδοση εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά για τα νέα του ΕΚΤ, στη διεύθυνση www.ekt.gr/el/news.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου