Ένα νέο περιοδικό για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης.

Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό που εστιάζει το ενδιαφέρον του στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στην πλατφόρμα eJournals είναι διαθέσιμος ο πρώτος τόμος του περιοδικού που παρέχει ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 9 άρθρων.

Το περιοδικό εκδίδεται από την Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ). Η ΕΝΕΦΕΤ είναι ένα επιστημονικό σωματείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εκπροσωπεί Έλληνες και Κύπριους επιστήμονες, που ασχολούνται µε την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Το περιοδικό απευθύνεται σε ερευνητές που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των σκοπών και των φαινομένων της μάθησης και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και σε μελετητές που διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα. Το περιοδικό απευθύνεται επίσης σε όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και με τη διεξαγωγή μελετών περίπτωσης, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Η «Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» εκδίδεται μία ή δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη διπλή «τυφλή» κρίση. Το περιοδικό που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία καθοδηγείται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό παρουσιάζει επίσης άρθρα σχετικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) καθώς και με διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τις φυσικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Εμβόλιμα τεύχη φιλοξενούν έναν ή περισσότερους αναγνωρισμένους ειδικούς, προκειμένου να αναπτύξουν θέσεις και προβληματισμούς για εξειδικευμένα θέματα, κάθε φορά μείζονος ενδιαφέροντος και σημασίας. 

Στο περιοδικό "Έρευνα στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία" δημοσιεύονται οι ακόλουθοι τύποι άρθρων:

  • Εμπειρικά ερευνητικά άρθρα: Πρόκειται για εμπειρικές έρευνες που βασίζονται στη θεωρία και ενσωματώνονται σε μια κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της μεθοδολογίας και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, να εξηγούν την ανάλυση που πραγματοποιείται και τα συμπεράσματα που εξάγονται, να αναφέρουν τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη και να υποδεικνύουν πιθανές μελλοντικές έρευνες.
  • Άρθρα τοποθέτησης: Αυτά αποτελούνται από αναλυτικά, ερμηνευτικά ή πειστικά δοκίμια σχετικά με την προέλευση, τη φύση και την πιθανή αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, προκλήσεων ή ευκαιριών που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην Ελλάδα και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, κοινωνικών ή φιλοσοφικών ζητημάτων και τάσεων. Τα άρθρα αυτά μπορούν να τεκμηριώνονται από μια συγκεκριμένη ιστορική και επιστημολογική άποψη. Αυτή η κατηγορία επιδιώκει ιδιαίτερα να προωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. 
  • Βιβλιογραφικές επισκοπήσεις: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι επισκοπήσεις και αναλύσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα στη βάση της πρόσφατης ερευνητικής βιβλιογραφίας.
  • Κριτικές: Τα άρθρα αυτά περιέχουν τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με άρθρα που έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως στο περιοδικό ή θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Αυτό το είδος των άρθρων δίνει στους αναγνώστες την ευκαιρία να εκφράσουν οποιαδήποτε τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον εκδότη, τη συντακτική επιτροπή και το περιεχόμενο της περιοδικής εκδοτικής σειράς διατίθενται στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ.

Η πλατφορμα eJournals για ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing αποτελείται από τρεις πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων-μονογραφιών. Στις πλατφόρμες αυτές εντάσσεται και διατίθεται το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων), δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

H πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 50 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής πολλοί έγκριτοι φορείς έχουν αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας.

Στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ εκτός από το περιοδικό «Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία», μπορείτε να εντοπίσετε  τα αρχεία 12 ακόμη επιστημονικών περιοδικών που εστιάζουν την προσοχή τους στο πεδίο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, στην πλατφόρμα eProceedings είναι διαθέσιμα τα πρακτικά 4 συνεδρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Η αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας eJournals και της πλατφόρμας eProceedings με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ)