Στη συμβολή της βιβλιοποικιλότητας για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης εστίασε το 23ο Διεθνές Συνέδριο Electronic Publishing 2019

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παραδείγματα που τονίζουν τη βιωσιμότητα και τη συμβολή της βιβλιοποικιλότητας στον εξορθολογισμό της εκδοτικής παραγωγής και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.

Το διάστημα 2 έως 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία το 23ο Διεθνές Συνέδριο Electronic Publishing (ElPub) 2019, με βασική θεματική τη βιβλιοποικιλότητα (bibliodiversity) ως ζητούμενο αλλά και μέσο για τη μελλοντική διεύρυνση των διαύλων επιστημονικής επικοινωνίας και των διαδικασιών παραγωγής και διάχυσης της γνώσης. Στο συνέδριο συμμετείχε και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την παρουσίαση της υπηρεσίας Open Book Press για την έκδοση μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης.

Συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων και εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, τις επιστημονικές εκδόσεις και την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, το συνέδριο εστίασε στον συμπληρωματικό ρόλο των κοινοτήτων πρακτικής για την υπέρβαση των προκλήσεων που δημιουργεί, αφενός, η αυξανόμενη παραγωγή επιστημονικής πληροφορίας και, αφετέρου, ο κατακερματισμός των πρωτοβουλιών για την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι ενότητες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις, τις αναδυόμενες ευκαιρίες και τις παραμέτρους που μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και περιεκτικού χώρου επιστημονικής έρευνας. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι  παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν αφιερωμένες στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και σε πιο συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα βελτίωσης των διαδικασιών προς την επίτευξη της βιβλιοποικιλότητας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παραδείγματα που τονίζουν τη βιωσιμότητα και τη συμβολή της βιβλιοποικιλότητας στον εξορθολογισμό της εκδοτικής παραγωγής και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι συζητήσεις με συμμετοχή των προσκεκλημένων ομιλητών και του κοινού, που εστίασαν σε ζητήματα ανάπτυξης συνεργατικών συστημάτων διαμοιρασμού της επιστημονικής πληροφορίας, καθώς και στην εισαγωγή πιο ευέλικτων και συνεργατικών εκδοτικών μοντέλων. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν τα τεχνικά και οργανωτικά προσκόμματα προς την αποτελεσματική χρηματοδότηση, παραγωγή, διανομή, εύρεση και επανάχρηση των εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και η καταληκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου HIRMEOS, με συμμετοχή των εταίρων του έργου, ερευνητών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων (χρηματοδοτών έρευνας, βιβλιοθηκών, πανεπιστημίων) με δραστηριότητες συναφείς προς το αντικείμενο του έργου. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια οι τεχνικές υλοποιήσεις του HIRMEOS, σενάρια χρήσης τους σε υποδομές ηλεκτρονικών εκδόσεων και συζητήθηκε η προοπτική μελλοντικής αναβάθμισής τους.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετείχε στο συνέδριο ως εταίρος του HIRMEOS και συντονιστής του πακέτου εργασίας για την ανάπτυξη υπηρεσιών απόδοσης αναγνωριστικών και επισήμανσης συγγραφέων και περιεχομένου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση - σε μορφή poster - της υπηρεσίας Open Book Press του ΕΚΤ για την έκδοση μονογραφιών και επιμελημένων τόμων ανοικτής πρόσβασης.