Ανοικτή πρόσκληση σε νέους ερευνητές για τη συμμετοχή τους σε workshop στη Μασσαλία, για την Ανοικτή Πρόσβαση σε επιστημονικές μονογραφίες

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Απριλίου, υπό τη μορφή περίληψης 500 λέξεων.

Το δίκτυο OPERAS και το ευρωπαϊκό έργο HIRMEOS, στα οποία το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνουν στις 2 Ιουνίου 2019, στη Μασσαλία, συνάντηση εργασίας (workshop) με θέμα "Shaping new ways to open the book", στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Electronic Publishing (ElPub) 2019. Το ΕΚΤ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε νέους ερευνητές, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρακτικές δημοσίευσης με Aνοικτή Πρόσβαση και τις μονογραφίες ως μέσο επιστημονικής επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Απριλίου, υπό τη μορφή περίληψης 500 λέξεων, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό (100 λέξεων) στη διεύθυνση bertino@sub.uni-goettingen.de.

Οι θεματικές της συνάντησης είναι οι ακόλουθες:

  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εργαλείων για τη μελλοντική ενίσχυση των μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης.
  • Παραδείγματα και εμπειρίες χρηματοδότησης εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης.
  • Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκδότη για τη δημοσίευση μονογραφιών.
  • Αντίκτυπος και ποιοτική αξιολόγηση μονογραφιών.
  • Η συμβολή των μετρικών στοιχείων και ειδικά των altmetrics στην ακαδημαϊκή πορεία των νέων ερευνητών.
  • Στρατηγικές ενίσχυσης του αντίκτυπου των μονογραφιών, ενέργειες προσέγγισης αναγνωστών, πρακτικές δημιουργίας δικτύων και επικοινωνίας με άλλους ερευνητές.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα των προσκεκλημένων ομιλητών θα καλυφθούν από τους διοργανωτές της συνάντησης.

Το δίκτυο OPERAS (Open Access in European Research Area through Scholarly Communication) αποτελεί μια κοινοπραξία 40 φορέων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εκδότες, θεσμικοί φορείς) από ευρωπαϊκές χώρες, με κοινό προσανατολισμό προς την ενίσχυση της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία μέσα από την ανάπτυξη βιώσιμων και λειτουργικών ερευνητικών υποδομών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο HIRMEOS εστιάζει στις μονογραφίες, ως το κύριο μέσο επιστημονικής επικοινωνίας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, και αναπτύσσει τεχνικές λύσεις προς την αποτελεσματικότερη διάδοσή τους στο ψηφιακό οικοσύστημα έρευνας. Αντικείμενο του έργου είναι ο εμπλουτισμός με πρόσθετες λειτουργικότητες και η διασύνδεση πέντε σημαντικών υποδομών ηλεκτρονικών εκδόσεων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τη μελλοντική ενσωμάτωση των υποδομών αυτών στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από HIRMEOS Project