Προώθηση της διεθνούς δικτύωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία ΕΚΤ και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Σκοπός της συμφωνίας είναι η στήριξη και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και η στήριξη της εξωστρέφειας, η αξιοποίηση της καινοτομίας και του δυναμικού των επιχειρήσεων που εξυπηρετεί το ΒΕΠ μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Δυναμικά ξεκινά η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) για την υποστήριξη της δικτύωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΒΕΠ με επιχειρήσεις του εξωτερικού και της προώθησης συνεργασιών στο εξωτερικό, μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ ως φορέας και συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas (ΕΕΝ Hellas).

Μεταξύ του ΕΚΤ και του ΒΕΠ υπογράφηκε Συμφωνία Συνεργασίας στις 16 Απριλίου 2018 με αντικείμενο την προώθηση και υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των μελών του ΒΕΠ μέσα από τις υπηρεσίες του EEN - Hellas, αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με θέματα ΕΕ καθώς και με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Σκοπός της συμφωνίας είναι η στήριξη και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, η στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που εξυπηρετεί το ΒΕΠ, καθώς και η αξιοποίηση καινοτομικών λύσεων και η ενδυνάμωση και στήριξη του καινοτομικού δυναμικού των επιχειρήσεων αυτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ θα παρέχει σε μέλη του ΒΕΠ τις εξής υπηρεσίες.

  1. Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη σύνταξη και προ-αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για τα οποία το ΕΚΤ αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME) για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
  2. Διάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων καινοτομίας για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας (μέσω εργαλείων όπως το IMPROVE)
  3. Παροχή υπηρεσιών και εργαλείων για την περαιτέρω υποστήριξη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στα πλαίσια του Δικτύου ΕΕΝ (INNO4AGRO)
  4. Παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars, δικτύωση κλπ.) για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (EMPOWA)
  5. Υπηρεσίες διάγνωσης των αναγκών (First Company Visit, Business Review, Technology Audit) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.
  6. Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης στα μέλη του Επιμελητηρίου με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό για πιθανές συνεργασίες.
  7. Δικτύωση του Οργανισμού με επιχειρηματικές ομάδες ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους οργανισμούς στο Επιμελητήριο.

Επιπλέον, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Η διοργάνωση τουλάχιστον δύο (2) εκδηλώσεων / workshops σε χώρο του ΒΕΠ με αντικείμενο την παρουσίαση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. για τα οποία το ΕΚΤ αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME), την παρουσίαση υπηρεσιών πρόσβασης σε διεθνείς αγορές για τη διάχυση και μεταφορά τεχνολογίας μέσα από το Enterprise Europe Network καθώς επίσης και για τη διερεύνηση σύναψης συνεργασιών σε ερευνητικά, καινοτόμα, τεχνολογικά ή εμπορικά θέματα.
  • Η Συνεργασία πάνω στο ευρύτερο αντικείμενο της διάδοσης και συλλογής στατιστικών στοιχείων σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας καθώς και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έντασης γνώσης και των συναφών δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας, το ΕΚΤ ξεκινά πλεόν να προωθεί προσφορές διεθνών εμπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών από τη βάση δεδομένων του ΕΕΝ στα μέλη του ΒΕΠ ενώ τις επόμενες μέρες επίκεινται αναλυτικές παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες του ΕΕΝ σε μέλη του ΒΕΠ.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επίσης, το ΕΚΤ, διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας, είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Enterprise Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν εντός ΕΕ και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά