Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του ΕΚΤ για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" για την περίοδο 2018-2020, οι νέες προκηρύξεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020" που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network, και Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης στον τομέα της ενέργειας μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για το διάστημα 2018-2020.

Μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ επενδύει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Ενέργειας, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτι κή ενέργεια" και τις νέες προκηρύξεις για το διάστημα 2018-2020 και ο Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" του Ορίζοντα 2020.

Αναλυτικότερα, ο κ. Αλέξανδρος Κοτρωνάρος, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) παρουσίασε το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" και τις νέες προκηρύξεις για την περίοδο 2018-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον τομέα της ενέργειας για τη διετία 2018-19 αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Ο κ. Κοτρωνάρος αναφέρθηκε και στο ποσοστό επιτυχίας για το χρονικό διάστημα 2014-2017, το οποίο για τον τομέα της ενέργειας ανήλθε στο 15% με μια μέση συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 4,7 εκατ. ευρώ ανά χρηματοδοτούμενο έργο.

Ο Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Σωτήριος Καρέλλας, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης 3, παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στην Ελλάδα ήταν πάνω από 14 εκατ. ευρώ για το 2017. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή - για πρώτη φορά - 4 ελληνικών φορέων στα 3 έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης των Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων, ανάμεσα στους οποίους ανήκουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Κοζάνης.

Η Δρ Αλίκη Παππά, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναφέρθηκε στη στρατηγική για τη διαμόρφωση του 9ου Προγράμματος Πλαισίου, η οποία είναι ακόμα υπό συζήτηση, ενώ ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΕ είναι η ενίσχυση του αντίκτυπου που θα έχει στην κοινωνία.

Ο Δρ Δημήτριος Τζοβάρας,  Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έδωσε χρήσιμες συμβουλές και καλές πρακτικές για την προετοιμασία μιας πρότασης στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, βάσει της πολυετούς εμπειρίας του στο ΕΚΕΤΑ τόσο ως συντονιστής όσο και ως συμμετέχων σε χρηματοδοτούμενα έργα του Ορίζοντα 2020.

Η Δρ M. Αγγελάκη (ΕΚΤ) παρουσίασε τις δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα και σε επιστημονικά δεδομένα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, ενώ η Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, παρουσίασε τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ως ελληνικός κόμβος του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας “Enterprise Europe Network” και ως ενεργό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στον Ορίζοντα 2020 “C-Energy 2020”. H Δρ Φανή Λαμπριανίδου έδωσε πληροφορίες για τη δράση του ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου “EMPOWA” για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια"), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης