Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές/τριες καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018.

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας.Τα ερευνητικά έργα θα μπορούν να υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά, με τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου αυτά θα υλοποιηθούν.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000 €. Ποσό 33.000.000 € θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και ποσό 20.000.000 € είναι διαθέσιμο για την προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, ο οποίος θα έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την εν γένει ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιστημονική ανάπτυξη των φορέων στους οποίους θα εγκατασταθεί.

Ειδικότερα, πρόκεται για τρεις κατηγορίες έργων:

  • Κατηγορία Ι: Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ (Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα) και ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), αντίστοιχα.
  • Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Ερευνητικά έργα ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού οιασδήποτε από τις τέσσερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ που συνδυάζονται με την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας ή για την πρόσβαση σε άλλους πόρους (βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλογές, κ.λπ.). Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθούν και ανεξάρτητα έργα προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο ΑΕΙ, ΕΚ και ΕΠΙ. 

Τα συνολικά ποσά χρηματοδοτήσης και τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης/πρότασης, στις 3 κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • για την Κατηγορία Ι: συνολικό ποσό χρηματoδότησης 18.000.000 ευρώ, ανώτατο όριο χρηματοδότησης/πρόταση: έως 200.000 ευρώ
  • για την Κατηγορία ΙΙ: συνολικό ποσό χρηματοδότησης 15.000.000 ευρώ, ανώτατο όριο χρηματοδότησης/πρόταση: έως 200.000 ευρώ
  • για την Κατηγορία ΙΙΙ: συνολικό ποσό χρηματοδότησης 20.000.000 ευρώ, ανώτατο όριο χρηματοδότησης/πρόταση: έως 1.500.000 ευρώ

Ο Οδηγός Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων της παρούσας προκήρυξης και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr). Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αναλυτικά, για την πρώτη φάση, η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης και έως την 23:59 της 16ης Ιανουαρίου 2018 (ώρα Ελλάδας).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το ΕΛΙΔΕΚ (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα):, στο email: askelidekdep@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412412 και 210 6412417.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidekdep@elidek.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΙΔΕΚ