Παράταση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση για έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται χρηματοδότηση έως 2.000 ευρώ ανά άρθρο (peer-reviewed) σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και έως 6.000 ευρώ για μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης.

Η πιλοτική δράση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση μετά τη λήξη έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 Post-Grant Open Access Pilot) παρατείνεται για 10 ακόμα μήνες, έως τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση του έργου OpenAIRE. Η πιλοτική δράση έρχεται ως απάντηση στην αναγνώριση της ανάγκης -όπως αυτή εκφράστηκε στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012- για κάλυψη των τελών δημοσίευσης με Ανοικτή Πρόσβαση για επιστημονικές δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των έργων, παρέχοντας ένα πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση της πρόσβασης στα αποτελέσματα έργων που έχουν ολοκληρωθεί.

Καθώς η παράταση ενεργοποιείται αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής δράσης η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2017, σε πρακτικό επίπεδο αυτό συνεπάγεται την αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος υποβολής αιτημάτων. Οι κανόνες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν ίδια. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα χρηματοδοτηθούν ανά έργο είναι τρεις (3) για όλη τη διάρκεια της δράσης.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται χρηματοδότηση έως 2.000 ευρώ ανά άρθρο (peer-reviewed) σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και έως 6.000 ευρώ για μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο OpenAIRE έχει στόχοτη διευκόλυνση της επιστημονικής ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη. Το OpenAIRE αποτελείται από 50 εταίρους. Στο έργο συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα ανοικτής πρόσβασης, πληροφορικής και νομικοί, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι το δίκτυο των 33 εθνικών κόμβων (National Open Access Desks/NOAD), το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, και παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη. Στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως OpenAIRE NOAD (Εθνικό Σημείο υποστήριξης και ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση) υποστηρίζοντας την ερευνητική κοινότητα μέσω της λειτουργίας helpdesk, της διοργάνωσης webinars & ημερίδων, κ.ά.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από OpenAIRE