Με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Hellenic Innovation Forum 2017

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 άτομα, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που παρουσίασε μια σειρά από δράσεις και υπηρεσίες, όπως η μέτρηση, κατανόηση και μελέτη του ελληνικού συστήματος καινοτομίας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Hellenic Innovation Forum 2017, το πολυσυνέδριο για την καινοτομία που διοργάνωσαν η Ethos Media και ο ΜΚΟ SciCo - Science Communication στις 1-2 Μαρτίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 άτομα, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα. Στα πάνελ των συζητήσεων συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό/ερευνητικό  χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, τον πολιτισμό.

Τιμώμενη χώρα ήταν το Ισραήλ, μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, το οποίο εκπροσώπησαν υψηλόβαθμα διπλωματικά και κυβερνητικά στελέχη, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι καινοτόμων επιχειρήσεων.

Στόχος του HIF 2017 είναι η καθιέρωσή του ως πολυσυνεδριακός θεσμός που θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη δυναμική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, φέρνοντας κοντά τους εκφραστές νέων καινοτόμων ιδεών, τους φορείς που ρυθμίζουν το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τους εκπροσώπους ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας,

Το πολυσυνέδριο διεξήχθη με παράλληλες δράσεις, όπως κεντρικές ομιλίες και 4 Στρογγυλά Τραπέζια με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, θεματικές ερευνητικές παρουσιάσεις σε 9 τομείς καινοτομίας, Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας και μια Έκθεση Καινοτομίας. Παράλληλες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρκετές επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Aθηνών και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο διοργάνωσε και ξεχωριστή εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

 Από αριστερά: Κ. Oυζούνης (Γεν. Διευθυντής Ethos Media), Irit Ben-Abba (Πρέσβειρα Ισραήλ), Κ. Φωτάκης (Αν. Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας) 

O κ. Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο της Οικονομίας της Γνώσης. Η χρηματοδότηση της έρευνας, υπογράμμισε, αυξήθηκε το 2015 κατά 14,1% και το ποσοστό της ερευνητικής δαπάνης ως προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 0,96%. Ο κ. Φωτάκης σημείωσε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), που έχει στόχο να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και στην επιδίωξη της Αριστείας και θα κινητοποιήσει πόρους συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία  Υπέρ - Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, σε συνεργασία με το European Investment Fund, που θα διαχειρισθεί κεφάλαια 260 εκατ. ευρώ. Ερευνητικά αποτελέσματα και ιδέες, πρόσθεσε ο κ. Φωτάκης, θα αξιοποιηθούν μέσω του Ταμείου «Παράθυρο Καινοτομίας».

Στον χαιρετισμό της, η Πρέσβειρα του Ισραήλ, Irit Ben-Abba, μίλησε για τη συστηματική προσπάθεια για την προώθηση της καινοτομίας που γίνεται στο Ισραήλ από το τρίγωνο ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβέρνησης και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και έχει φέρει τη χώρα πρώτη παγκοσμίως στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, οι οποίες φθάνουν το 4,5% του ΑΕΠ.

Στην πρώτη ενότητα keynote ομιλιών του HIF 2017, ο Slawomir Tokarski, Director "Innovation and Advanced manufacturing" (DG GROWTH, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καινοτομία, ως στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής της Επιτροπής, τόνισε, είναι οι άνθρωποι, οι περιοχές και οι τεχνολογίες, ενώ ακολουθείται η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Τα προγράμματα της Επιτροπής έχουν ενισχύσει ως τώρα 1.100 επιχειρήσεις και ο S. Tokarski εκτίμησε ότι υπάρχει δυναμικό στον ευρωπαϊκό χώρο για την ανάπτυξη της καινοτομίας, ενώ πρότεινε στις ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στα προγράμματα της Επιτροπής για να βοηθηθούν στις προσπάθειές τους στον χώρο της καινοτομίας.

Ο Prof. Isaiah Tuvia Arkin, Vice President for Research and Development, Hebrew University of Jerusalem, Israel, αναφέρθηκε στο παράδειγμα που δίνει το Ισραήλ, σε ό,τι αφορά την επιτυχή σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων. Η έρευνα, ανέφερε, δεν διαφοροποιείται μεταξύ βασικής έρευνας και έρευνας για πελάτες. Ζητούμενο είναι η καλή επιστημονική έρευνα και η ενθάρρυνση της εφαρμογής.Ο Isaiah Tuvia Arkin ανέφερε παραδείγματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας σε επιτυχημένες εφαρμογές.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Θεσμικό Πλαίσιο Ενίσχυσης της Καινοτομίας», ο Ευστράτιος Ζαφείρης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας είπε ότι η έρευνα αποκτά αξία όταν εφαρμόζεται μέσα από τη βιομηχανία και επισήμανε ότι στην Ελλάδα το βασικό πρόβλημα είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και οι μη επαρκείς επαφές μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακής έρευνας, επομένως, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της δικτύωσης επιχειρήσεων και της ενδιάμεσης επιχειρηματικότητας, όπου παίζουν ρόλο οι start-up.

Μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας και Κανοτομίας/ΓΓΕΤ, Αγνή Σπηλιώτη, υπογράμμισε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014-2020) υπάρχει σημαντική αύξηση στο ύψος της χρηματοδότησης για την έρευνα, από περίπου 500 εκατ. ευρώ σε 1,2 δισ. ευρώ. Βασικός όρος είναι η έξυπνη εξειδίκευση και δεν τίθενται περιορισμοί στην αξιοποίηση των πόρων, ενώ οι προτεραιότητες προτείνονται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Έρευνα και Τεχνολογία», ο Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, τόνισε ότι είναι απαραίτητη μια αναπτυξιακή στρατηγική που αξιοποιεί τη γνώση και έχει στο επίκεντρό της την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης τόσο από νέες επιχειρήσεις όσο και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, και συγκεκριμένα σε τμήματα αλυσίδων παραγωγής αξίας, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και πλεονεκτήματα για την Ελλάδα.

Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Κόλλιας (Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) παρουσίασε τις αλυσίδες καινοτομίας που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και φαρμακευτικών προϊόντων και ανέδειξε τα σημεία στα οποία χρειάζεται διεπιστημονική συνεργασία, ενίσχυση της αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και έξοδος στην επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η ελληνική βιομηχανία δεν επενδύει σοβαρά σε αυτήν την εξαιρετικά πολύτιμη αναπτυξιακή στρατηγική, ενώ έδωσε επιτυχή παραδείγματα προσπαθειών ανάπτυξης τέτοιων προϊόντων από ελληνικούς ερευνητικούς φορείς και μικρές επιχειρήσεις.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα τη Χρηματοδότηση της Καινοτομίας, η Ελένη Πουλακάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ) στη ΓΓΕΤ, παρουσίασε τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων από το ΕΣΠΑ του 2014-2020, ενώ τόνισε πως, μέσω του νέου προγράμματος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ελληνικές εταιρείες μπορούν να αντλήσουν συνολικά 280 εκατ ευρώ.

Ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΔΣ Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), επισήμανε ότι το επίπεδο της έρευνας στη χώρα μας, παρά τις δυσκολίες, παραμένει υψηλό, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η ερευνητική αριστεία δεν είναι επιστημονική φαντασία». Όπως τόνισε, την ποιότητα του ερευνητικού έργου στην Ελλάδα καταδεικνύει το γεγονός ότι το 1,13% των δημοσιεύσεων πηγαίνουν σε κορυφαία περιοδικά και αυτός ο δείκτης είναι υψηλότερος από αρκετές προηγμένες χώρες.

Στο προσκήνιο οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Στην keynote ομιλία της, τη 2η ημέρα του συνεδρίου, η διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη, παρουσίασε την πληροφοριακή υποδομή του ΕΚΤ για τη μέτρηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα θεσμικών του δραστηριοτήτων, η μέτρηση, κατανόηση και μελέτη του ελληνικού συστήματος καινοτομίας αποτελεί κεντρικό στόχο του ΕΚΤ. Η Ε. Σαχίνη επισήμανε τις άρτιες διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, τη συστηματική και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και την ευρεία διάχυση των μετρικών στοιχείων ΕΤΑΚ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, υπογράμμισε τη συνεισφορά του ΕΚΤ στην αύξηση της κατανόησης των θεμάτων που απασχολούν τις σύγχρονες πολιτικές έρευνας και καινοτομίας και στην τροφοδότηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, με στοιχεία για την επιστημονική γνώση που παράγεται, προς όφελος της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, της διασύνδεσης και συνεργασίας της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας και της αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας. 

Στην ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, και συντονιστής του επιχειρηματικού δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων. 

Επίσης, το ΕΚΤ, που ήταν και υποστηρικτής του Hellenic Innovation Forum 2017, παρουσίασε σε ξεχωριστό περίπτερο τις δράσεις του για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και εκδόσεις με δείκτες και στατιστικά για την ελληνική ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα. Στελέχη του ΕΚΤ ενημέρωσαν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων για τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα καθώς και για τις δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς οργανισμούς με  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη, αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Το ΕΚΤ επίσης καταγράφει την εθνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και εκδίδει στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης (http://metrics.ekt.gr/). Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το ΕΚΤ υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

Όλες οι παρουσιάσεις και βίντεο του Hellenic Innovation Forum θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον ιστότοπο της εκδήλωσης http://hif.ethosevents.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Hellenic Innovation Forum, Ethos events, EKT