Έως 31 Μαρτίου η υποβολή προτάσεων στη νέα προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων ερευνητών

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 9.000.000 € και στόχος της είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η 1η Προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Στόχος της προκήρυξης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ). Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία. Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα. "Με την δράση αυτή  για τη στήριξη των μεταδιδακτορικών ερευνητών αναμένεται η ενίσχυση 300 περίπου νέων επιστημόνων. Η επένδυση στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και σημαντικό βήμα για την ανάσχεση του brain-drain", δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.

Στην ερευνητική ομάδα για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΜΕ που θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης και άλλοι ΜΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, καθώς και τακτικό ερευνητικό προσωπικό που ανήκει είτε στον ΦΥ ή σε άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΕΚ της χώρας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΜΕ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες, Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες, Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες), Η. Περιβάλλον και Ενέργεια.

Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας και θα επιλέγεται από τον/την ΜΕ.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Πρόταση μπορούν να υποβάλουν Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ, για τη χρηματοδότηση επιτυχών προτάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή ή έχουν ορίσει ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής τους διατριβής, έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ιδρύματος και θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες, έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης δε θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών από το έτος αναγόρευσης του/της υποψήφιου/ας ΜΕ σε διδάκτορα. Το προαναφερθέν διάστημα προσαυξάνεται για τους άνδρες υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το διάστημα της στρατιωτικής τους θητείας, και για τις γυναίκες υποψήφιες κατά 6 μήνες για κάθε παιδί.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Το υπόλοιπο της αναβολής κατάταξης θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αιτούμενης χρονικής διάρκειας για την ολοκλήρωση του έργου. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Ο ΜΕ ο οποίος θα είναι ο ΕΥ του έργου και τα αμειβόμενα μέλη της ομάδας του ερευνητικού έργου δεν πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με σχέση ΙΔΑΧ (στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα)  ή να είναι συνταξιούχοι.

Χρονική διάρκεια & Προϋπολογισμός

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Ο/Η ΜΕ κατά την υλοποίηση του έργου, δύναται να αιτηθεί παράταση της αρχικά δηλωθείσας διάρκειας του έργου, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του ερευνητικού έργου μαζί με το διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι τα 200.000 €. Στις περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα (βλ. § 3.2)  ο ανώτατος δυνατός προϋπολογισμός μπορεί να είναι: α) για συνεργασία μεταξύ 2 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 350.000€, β) για συνεργασία μεταξύ 3 ΜΕ: Συνολικός Π/Υ πρότασης έως 450.000€. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ένας (1) ΜΕ ως επιστημονικός υπεύθυνος και οι άλλοι ΜΕ θα δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ερευνητικές περιοχές.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά εδώ από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 210 7458126 και 210 7458124.

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email helpelidek@gsrt.gr.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ, σύντομα το ΕΛΙΔΕΚ Θα προχωρήσει στην τρίτη δράση του, η οποία αφορά στην υποβολή ερευνητικών έργων από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και από Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί ο 2ος κύκλος της Δράσης χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας