Διευρωπαϊκά Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Την επιτάχυνση της ανάπτυξης Διευρωπαϊκών Δικτύων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη (European Growth Initiative) που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των κρατών μελών, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα και τη γνώση, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. 

Η ανάπτυξη Διευρωπαϊκών Δικτύων συνδέεται άμεσα με την Ενιαία Αγορά, καθώς η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων παρέχει οφέλη που μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με τη διασύνδεση των αγορών μέσω αποτελεσματικών και σύγχρονων υποδομών δικτύων. Η λειτουργία των Διευρωπαϊκών Δικτύων αποκτά μεγαλύτερη σημασία στη διευρυμένη Ευρώπη, δεδομένου ότι είναι εντονότερη η ανάγκη για γεωγραφική και κοινωνική συνοχή, τόνωση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

Η "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη: Επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση" συνδυάζει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων κανονιστικών, οικονομικών και διοικητικών συνθηκών για την ανάπτυξη Διευρωπαϊκών Δικτύων. Η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για τη χρηματοδότηση έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της Πρωτοβουλίας.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Romano Prodi υπογράμμισε πως αποτελεί αναγκαίο καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στη διευρυμένη Ένωση. "Είναι θέμα αξιοποίησης συνεργιών και συντονισμού προκειμένου να αυξηθεί το δυναμικό ανάπτυξης της Ευρώπης", συμπλήρωσε ο κ. Prodi.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ