Τεύχος 40

Τεύχος 40 | Ιαν.-Φεβ. 2004

Αφιέρωμα

Την επιτάχυνση της ανάπτυξης Διευρωπαϊκών Δικτύων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη (European Growth Initiative) που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των κρατών μελών, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα και τη γνώση, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης.  Η ανάπτυξη Διευρωπαϊκών Δικτύων συνδέεται άμεσα με την Ενιαία Αγορά, καθώς η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων παρέχει οφέλη που μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με τη διασύνδεση των αγορών μέσω αποτελεσματικών και σύγχρονων υποδομών δικτύων. Η λειτουργία των Διευρωπαϊκών Δικτύων αποκτά μεγαλύτερη σημασία στη διευρυμένη Ευρώπη, δεδομένου ότι είναι εντονότερη η ανάγκη για γεωγραφική και κοινωνική συνοχή, τόνωση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων ... >>