Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεματική «Υγεία» του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν στο 30% των εγκεκριμένων προτάσεων στο Cluster Health του Ορίζοντα Ευρώπη. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη συγκεκριμένη θεματική.

Ιδιαίτερα υψηλή καταγράφεται η συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη θεματική «Υγεία» (Cluster Health) του Ορίζοντα Ευρώπη, του κύριου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, για τη διετία 2021-2022, η Ελλάδα σημειώνει ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αυτή τη θεματική, καθώς οι εγκεκριμένες προτάσεις με έστω και μία ελληνική συμμετοχή φτάνουν τις 54 σε σύνολο 185 προτάσεων. Δηλαδή, στο 30% περίπου (29,2%) των εγκεκριμένων προτάσεων με υπογεγραμμένο συμβόλαιο καταγράφεται ελληνική συμμετοχή.

Στη συγκεκριμένη θεματική και όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η χώρα μας κατατάσσεται στην 8η θέση μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, πίσω από τη Σουηδία και μπροστά από χώρες όπως Πορτογαλία, Δανία, Αυστρία, Ιρλανδία και Φινλανδία. Η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ελληνικούς φορείς στα εγκεκριμένα έργα ανέρχεται σε 64,85 εκατ. ευρώ, δηλαδή, το 1/3 της χρηματοδότησης σε σχέση με τη Γερμανία που βρίσκεται στην 1η θέση.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Horizon Dashboard της ΕΕ (Μάρτιος 2023) που αφορούν τις προκηρύξεις των πρώτων δύο ετών 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, μετά από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη. Δεδομένου ότι η θεματική της Υγείας χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγωνισμό και εμφανίζει υψηλό βαθμό συνεργειών με άλλες θεματικές (όπως τα τρόφιμα και οι ψηφιακές τεχνολογίες), θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση (retained proposals) και στις οποίες συμμετέχουν ελληνικοί φορείς είναι 70 επί των 400 συνολικά επιλέξιμων προτάσεων (eligible proposals), δηλαδή καταγράφεται ποσοστό 18% για την Ελλάδα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 22% (288 εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση στις 1.307 επιλέξιμες προτάσεις).

Από τις 70 εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση προτάσεις, στο στάδιο της υπογραφής συμβολαίου (signed grants) έχουν ήδη προχωρήσει οι 54 προτάσεις και αναμένεται η υπογραφή συμβολαίου για τις υπόλοιπες 16 προτάσεις.

Σε αυτά τα εγκεκριμένα έργα, ο αριθμός των ελληνικών συμμετοχών (participation) ανέρχονται σε 114. Σημειώνεται ότι ορισμένοι φορείς συμμετέχουν παραπάνω από μία φορά, ενώ 71 εξ αυτών έχουν μοναδική συμμετοχή (unique participants). Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό μοναδικών συμμετοχών (62,28%)μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών  σε όλες τις θεματικές του Πυλώνα ΙΙ στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Από τις 114 ελληνικές συμμετοχές, το υψηλότερο ποσοστο αφορά επιχειρήσεις (33%), πολλές εκ των οποίων έχουν συντονιστικό ρόλο στις επιμέρους κοινοπραξίες. Οι 31 από τις συνολικά 38 επιχειρήσεις είναι ΜμΕ και απορροφούν 16,65 εκατ. ευρω, δηλαδή το 26% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης. Ακολουθούν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα ως προς το ποσοστό και τον αριθμό των συμμετοχών.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταγράφουν τη σημαντική συμμετοχή των ελληνικών φορέων στη θεματική περιοχή «Υγεία» του Ορίζοντα Ευρώπη, αναδεικνύοντας, έτσι, και την ικανότητα των εγχώριων φορέων στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, ικανότητα που μας κατατάσσει στην 8η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η διατήρηση αυτής  της αυξημένης συμμετοχής, πέρα από την έντονη δικτύωση των ελληνικών φορέων στα ευρωπαϊκά δίκτυα επιστήμης και τεχνολογίας αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, ενώ συνεπάγεται την απόκτηση αυξημένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης.Τα παραπάνω προκύπτουν από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Horizon Dashboard της ΕΕ (Μάρτιος 2023) που αφορούν τις προκηρύξεις των πρώτων δύο ετών 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, μετά από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 1 (Health), όπως και για τις υπόλοιπες θεματικές του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη, παρουσιάστηκαν στη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη που διοργάνωσε στις 31 Ιανουαρίου 2023 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), η οποία και έχει την ευθύνη για τον ορισμό και συντονισμό των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Πιο αναλυτικά, η Δρ. Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 1 (Health) του Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ, ανέφερε ότι οι Έλληνες ερευνητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο συμμετέχουν ενεργά στον τομέα της υγείας και μπορούν να ενισχύσουν την καινοτομία του εγχώριου οικοσυστήματος, και παρουσίασε τα κάτωθι στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 1:

 • 1.307 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά στην ΕΕ
 • 400 επιλέξιμες προτάσεις στην Ελλάδα
 • 70 εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση (288 στην ΕΕ)
 • 54 εγκεκριμένες προτάσεις συνολικά σε σύνολο 185 στην ΕΕ
 • 114 οι συμμετοχές των ελληνικών φορέων στις εγκεκριμένες προτάσεις
 • 71 ελληνικοί φορείς συμμετέχουν σε μία μόνο εγκεκριμένη πρόταση
 • 2,11 ο μέσος αριθμός ελληνικών συμμετοχών ανά εγκεκριμένη πρόταση
 • 11 εγκεκριμένα έργα με συντονιστή ελληνικό φορέα
 • 64,85 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ελληνικούς φορείς στα εγκεκριμένα έργα
 • 31 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα
 • 16,65 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις ελληνικές ΜμΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις και τη συμμετοχή στο Cluster 1 (Health), μπορείτε να απευθύνεστε στη Δρ. Σοφία Ξεσφίγγη: sxesfingi@ekt.gr, Εθνικό Σημείο Επαφής του Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές «Υγεία» (Health) και «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Digital, Industry and Space), καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission).

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), των ΕΣΕ για το Digital (Ideal-ist), των ΕΣΕ για το Industry (NCP4Industry) και των ΕΣΕ για το MSCA (MSCA-NET).

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica. Επίσης, το EKT είναι ο συντονιστής του EIT Health Hub στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος, με συντονιστικό ρόλο, της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή