Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν στο 40% των εγκεκριμένων προτάσεων στο Cluster 4 (Digital, Industry and Space) του Ορίζοντα Ευρώπη. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη συγκεκριμένη θεματική.

Ιδιαίτερα υψηλή καταγράφεται η συμμετοχή της ελληνικής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Cluster 4: Digital, Industry and Space) του Ορίζοντα Ευρώπη, του εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τη διετία 2021-2022, η χώρα μας σημειώνει υψηλά ποσοστά επιτυχημένης συμμετοχής σε αυτή τη θεματική, καθώς οι εγκεκριμένες προτάσεις με έστω και μία ελληνική συμμετοχή φτάνουν τις 172 σε σύνολο 444 προτάσεων. Δηλαδή, στο 40% περίπου (38,7%) των εγκεκριμένων προτάσεων, που θα υλοποιηθούν ως έργα, υπάρχει ελληνική συμμετοχή.

Στην ίδια θεματική, η χώρα μας κατατάσσεται στην 6η θέση, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΕ, με ελάχιστη διαφορά από την Ολλανδία. Στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα»  καταγράφεται με διαφορά η μεγαλύτερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (179,8 εκατ. ευρώ) για τους ελληνικούς φορείς, όπως επίσης οι περισσότερες υποβολές προτάσεων και οι περισσότερες επιτυχημένες (εγκεκριμένες) προτάσεις, σε σχέση με τις υπόλοιπες θεματικές. Δεύτερη έρχεται η θεματική «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα» (89,5 εκατ. ευρώ) και τρίτη η θεματική «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» (75,5 εκατ. ευρώ).

 

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry & Space) του Ορίζοντα Ευρώπη, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με βάση τα σχετικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4, οι Έλληνες ερευνητές είναι πρωτοπόροι στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και μπορούν να ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να στηρίξουν την καινοτομία, αν αποφασίσουν, με τα απαραίτητα κίνητρα, να κινηθούν προς την αγορά.

Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα προκύπτουν από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων eCorda της ΕΕ (Φεβρουάριος 2023) που αφορούν τις προκηρύξεις των πρώτων δύο ετών 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, μετά από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4 έχουν ως εξής:

 • 2.190 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά (ΕΕ)
 • 928 προτάσεις υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή
 • 2.081 συμμετοχές ελληνικών φορέων σε υποβληθείσες προτάσεις (σε σύνολο 28.276 συμμετοχών (ΕΕ)
 • 444 εγκεκριμένες προτάσεις (έργα, με υπογεγραμμένα συμβόλαια) συνολικά (ΕΕ)
 • 172 εγκεκριμένες προτάσεις (έργα, με υπογεγραμμένα συμβόλαια) με έστω και μία ελληνική συμμετοχή (18,5% επί των υποβληθέντων προτάσεων)
 • 393 συνολικές συμμετοχές ελληνικών φορέων σε εγκεκριμένες προτάσεις (έργα)
 • 53 εγκεκριμένα έργα με συντονιστή ελληνικό φορέα
 • 2,28 ο μέσος αριθμός ελληνικών συμμετοχών ανά επιτυχημένη πρόταση
 • 179,77 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ελληνικούς φορείς στα εγκεκριμένα έργα (Net EU contribution)
 • 2,54 δισ. ευρώ η συνολική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλους τους συμμετέχοντες στα εγκεκριμένα έργα (ΕΕ)
 • 130 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα
 • 46,28 εκατ. ευρώ η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις ελληνικές ΜμΕ που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα.

Τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Cluster 4, όπως και για τις υπόλοιπες θεματικές για τις οποίες το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής, παρουσιάστηκαν στη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, που διοργάνωσε στις 31 Ιανουαρίου 2023 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) η οποία και έχει την ευθύνη για τον ορισμό και συντονισμό των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις και τη συμμετοχή στο Cluster 4 (Digital Technologies, Industry and Space) του Ορίζοντα Ευρώπη μπορείτε να απευθύνεστε στον Γιώργο Μέγα megas@ekt.gr, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής του Cluster 4, στο ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές «Υγεία» (Health) και «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Digital, Industry and Space), καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο (Cancer Mission).

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), των ΕΣΕ για το Industry (NCP4Industry) και των ΕΣΕ για το MSCA (MSCA-NET).

Σημειώνεται ότι ο ΕΚΤ συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica. Επίσης, το EKT είναι ο συντονιστής του EIT Health Hub στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος, με συντονιστικό ρόλο, της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas.