Η Ελλάδα προάγει τη δημιουργία ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς

Παρουσιάστηκε η 1η Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει, υλοποιεί και εφαρμόζει πληθώρα δράσεων για την υποστήριξη και τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας του συνόλου των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και η υποβολή στην ΕΕ της 1ης Έκθεσης Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα.

Η ψηφιακή προσβασιμότητα αποτελεί σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτική, κοινωνική και ηθική «υποχρέωση» κάθε κράτους, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή του καθολικού σχεδιασμού και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών από το σύνολο του πληθυσμού, χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση, αλλά και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών διοργάνωσε την Τετάρτη 25 Μάϊου 2022, ημερίδα με τίτλο: «Ψηφιακή Προσβασιμότητα Ιστοτόπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών – Προκλήσεις και προοπτικές της Ψηφιακής Προσβασιμότητας».

Στο πλαίσιο της ημερίδας έγινε η επίσημη παρουσίαση της 1ης Έκθεσης παρακολούθησης της ψηφιακής προσβασιμότητας ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των δημοσίων φορέων και οργανισμών, την οποία υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποβολή της έκθεσης επιδιώκει να συμβάλλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προαγωγή της διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στην ημερίδα επισημάνθηκε ότι σημαντικοί πόροι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027,  θα διατεθούν για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και δράσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών  για φορητές συσκευές του Δημοσίου.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα, όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακή  προσβασιμότητα, ο ρόλος και οι δράσεις των εθνικών θεσμικών φορέων όσον αφορά στην προώθηση της ψηφιακής προσβασιμότητας, ενώ παρουσιάστηκαν και χρήσιμα εργαλεία για την εφαρμογή των προδιαγραφών ψηφιακής προσβασιμότητας σε ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης

Οπως αναφέρεται στην "Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα", ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα διενεργήθηκε από τις 23 Νοεμβρίου 2021 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021 σε συνολικό δείγμα 323 ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με δύο (2) μεθόδους: με τη μέθοδο της απλουστευμένης παρακολούθησης σε 291 ιστότοπους και με τη μέθοδο της διεξοδικής παρακολούθησης, σε 15 ιστότοπους, καθώς και σε 17 εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι:

  • Στο πλαίσιο του απλουστευμένου ελέγχου των ιστοτόπων η πλειοψηφία των παραβιάσεων (σχεδόν 90%) εντοπίζεται μόνο σε τρία (3) από τα συνολικά πενήντα (50) κριτήρια προσβασιμότητας που ελέγχθηκαν. Ειδικότερα τα τρία (3) κριτήρια στα οποία  εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβιάσεις ανήκουν στα 37 συνολικά κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αρχές προσβασιμότητας «Αντιληπτικότητα» (Perceivable) και «Χρηστικότητα» (Operable). Συγκεκριμένα, σχεδόν οι μισές παραβιάσεις (48,79%) εντοπίζονται στο κριτήριο προσβασιμότητας που σχετίζεται με την αντίθεση φωτεινότητας (1.4.3 Contrast),  το 20% των παραβιάσεων εντοπίζονται στο κριτήριο προσβασιμότητας «1.1.1 Non-Text Content»  και το 18,07% στο κριτήριο προσβασιμότητας «2.4.4 Purpose (In Context)». Τα αποτελέσματα του ελέγχου των αρχών προσβασιμότητας «Κατανοησιμότητα» (Understandable) και «Στιβαρότητα» (Robust) κρίνονται θετικά αφού στα 13 συνολικά κριτήρια προσβασιμότητας εντοπίζεται πολύ μικρός αριθμός παραβιάσεων (σχεδόν 10%).
  • Τα αποτελέσματα του διεξοδικού ελέγχου είναι αντίστοιχα με αυτά του απλουστευμένου ελέγχου, καθώς η πλειοψηφία των παραβιάσεων, εντοπίζεται στο ίδια κριτήρια προσβασιμότητας.
  • Στο πλαίσιο του διεξοδικού ελέγχου για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές η πλειοψηφία των παραβιάσεων (σχεδόν 94%) εντοπίζεται μόνο σε τρία (3) από τα συνολικά πενήντα (50) κριτήρια προσβασιμότητας που ελέγχθηκαν. Ειδικότερα τα τρία (3) κριτήρια στα οποία  εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβιάσεις ανήκουν στα 23 συνολικά κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αρχές προσβασιμότητας «Αντιληπτικότητα» (Perceivable) και «Στιβαρότητα» (Robust). Συγκεκριμένα σχεδόν το 43,51% των παραβιάσεων εντοπίζονται στο κριτήριο προσβασιμότητας «1.3.1 Info and Relationship», το 37,84% των παραβιάσεων εντοπίζονται στο κριτήριο προσβασιμότητας «4.1.2 “Name, Role, Value» και το 13,16% στο κριτήριο προσβασιμότητας που σχετίζεται με την αντίθεση φωτεινότητας (1.4.3 Contrast). Τα αποτελέσματα του ελέγχου των αρχών προσβασιμότητας  «Κατανοησιμότητα» (Understandable) και «Χρηστικότητα» (Operable) κρίνονται θετικά αφού στα 27 συνολικά κριτήρια προσβασιμότητας εντοπίζεται πολύ μικρός αριθμός παραβιάσεων (σχεδόν 6%).

Στην Έκθεση περιγράφεται επιπρόσθετα, ο εθνικός μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων και παρουσιάζεται το πλαίσιο της υφιστάμενης και μελλοντικής ψηφιακής στρατηγικής της Ελλάδας για την προαγωγή της ψηφιακής προσβασιμότητας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών