Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός του ερευνητικού σκάφους ΦΙΛΙΑ από το ΕΛΚΕΘΕ

Το Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ μετασκευάζεται και εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο του έργου RePHIL, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προχωρά στη μετασκευή, στην επιμήκυνση και στον εκσυγχρονισμό του Ερευνητικού Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο πλαίσιο του έργου RePHIL. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται επίσης, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του συνόλου του ελληνικού ερευνητικού στόλου, καθώς και η χρηματοδότηση της χρήσης του E/Σ ΦΙΛΙΑ από άλλους φορείς.

Η αναβάθμιση της υποδομής αυτής αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, τόσο για τη χώρα, όσο και για την επιστημονική κοινότητα. Το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο σκάφη του Ελληνικού Ερευνητικού στόλου, το ΑΙΓΑΙΟ και το ΑΛΚΥΩΝ και με το υπό σχεδιασμό νέο Ερευνητικό Σκάφος θα αναβαθμίσουν καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας, ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της θαλάσσιας διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των πάσης φύσης θαλάσσιων πόρων.

Συγκεκριμένα, η αναβαθμισμένη υποδομή:

  • θα είναι πιο ασφαλής και λειτουργική και θα προσφέρει βελτιωμένες εγκαταστάσεις σε ερευνητές.
  • θα επεκτείνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην έρευνα και την καινοτομία με τη χρήση νέων μέσων προηγμένης τεχνολογίας
  • θα διευρύνει την πρόσβαση και χρήση της από τα ενδιαφερόμενα μέρη με μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν και τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης
  • θα συμβάλει στη στήριξη των παραγωγικών κλάδων της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων, της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου, του τουρισμού, καθώς και της θαλάσσιας ασφάλειας
  • θα συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε νέα επιστημονικά πεδία, στην υλοποίηση νέων διδακτορικών διατριβών και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους ερευνητές.

Οι εργασίες για το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, το οποίο είναι κατασκευής του 1986 με μήκος 26 μέτρα, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2020, στο Ναυπηγείο Παπίλα και αναμένεται να διαρκέσουν έως και τον Μάρτιο 2021. Τη μετασκευή του έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε.

To έργο "Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος - Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ" (REPHIL) χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), από τις Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η διάρκεια του έργου είναι 54 μήνες 01/01/2018 – 30/06/2022 και ο συνολικός προυπολογισμός ανέρχεται στα 3.133.006,38€.