Σε εξέλιξη στατιστική έρευνα του ΕΚΤ προς το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του χρόνου απασχόλησης σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης.

Έρευνα για την καταγραφή του χρόνου που το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ αφιερώνει σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο των επίσημων στατιστικών ερευνών που διεξάγει το ΕΚΤ ως η αρμόδια εθνική αρχή για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία, το δυναμικό του ΕΚΤ έχει προσαρμοστεί σε συνθήκες τηλεργασίας, με στόχο να μη χαθούν οι σημαντικές προθεσμίες αποστολής των εθνικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης στη Eurostat.

Μετά τις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, η έρευνα «χρήσης χρόνου» αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγή των εθνικών δεικτών Έρευνας και Ανάπτυξης για το 2019.

Αναλυτικότερα, η έρευνα «χρήσης χρόνου» πραγματοποιείται ανά πενταετία, σύμφωνα με την ενδεδειγμένη μεθοδολογία του εγχειριδίου Frascati (2015, ΟΟΣΑ/Eurostat). Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του χρόνου απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων σε δραστηριότητες Ε&Α, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, πραγματοποιείται ο υπολογισμός των «συντελεστών Ε&Α», οι οποίοι, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Ε&Α από τις άλλες συνήθεις δραστηριότητες στα Πανεπιστήμια (π.χ. εκπαίδευση, διοικητικό έργο) και εφαρμόζονται στον υπολογισμό του προσωπικού και των δαπανών Ε&Α που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του ΕΚΤ είχε υλοποιηθεί το 2015.

Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες Ε&Α που διενεργούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων καταγράφονται ξεχωριστά μέσω αναλυτικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

Η έρευνα υλοποιείται σε δείγμα του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, που περιλαμβάνει πάνω από 6.000 μέλη όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το ΕΚΤ καλεί όλους όσοι έχουν λάβει το σχετικό ερωτηματολόγιο να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή και να το συμπληρώσουν. Ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά!