To περιοδικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας.

Η «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία», ένα νέο περιοδικό που εκδίδει η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α, διατίθεται ηλεκτρονικά στο αναγνωστικό κοινό, μέσω της πλατφόρμας eJournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και μελέτες στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, μετά από διπλή ανώνυμη κρίση, καθώς, επίσης, παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα εκδόσεων των σημαντικότερων γεγονότων από το ευρύτερο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕΑ). Η «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» φιλοδοξεί επίσης να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της ΠΕΑ. 

Στο 1ο τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνονται τέσσερεις ερευνητικές εργασίες, οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικά αντικείμενα έρευνας και εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιβεβαιώνουν τον πλούτο του ερευνητικού πεδίου της ΠΕΑ:

  • Η 1η εργασία, των Ν.Π. Κωνσταντινίδη και Γ. Λιαράκου, αφορά μια ποσοτική έρευνα με εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε με βάση τη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς και διερευνά τους παράγοντες που επιδρούν στην πρόθεση του εκπαιδευτικού να επιλέγει σχολικά προγράμματα με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Η 2η εργασία, της Ι. Τσεβρένη, αφορά μια ποιοτική έρευνα, όπου ακολουθώντας τη μέθοδο του «ημερολογίου της φύσης», φοιτήτριες και φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος ενεπλάκησαν σε μία βιωματική, αναστοχαστική και  συνεργατική μαθησιακή διαδικασία και στην καταγραφή της εμπειρίας και των σκέψεών τους.
  • Η 3η εργασία, των Π.Μ. Γρίλλια και Μ. Δασκολιά, παρουσιάζει τη μελέτη περίπτωσης μιας έρευνας αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων που υιοθετεί τη προσέγγιση της εξελικτικής διαμορφωτικής αξιολόγησης, μέσα από μια σπειροειδή πορεία ανατροφοδότησης του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Η 4η εργασία ,των Ι. Τίγκα και Ε. Φλογαίτη, αναφέρεται σε μια ποιοτική έρευνα που με βάση την ανάλυση περιεχομένου θεσμικών κειμένων εξετάζει την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τη μετάβαση από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τέλος, το τεύχος αυτό περιέχει την παρουσίαση δύο βιβλίων που αφορούν σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας και την πραγμάτευσή τους στην εκπαίδευση. 

Ο επιστημονικός εκδότης του περιοδικού

H Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία - ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. ιδρύθηκε το 2005 από μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστήμιων που θεραπεύουν το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.), η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα και η ενεργός συμμετοχή και δημιουργική συμβολή στο διεθνή επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από τα σχετικά θέματα.

Επιπλέον, επιδιώκεται η επιστημονική υποστήριξη των μελών της ευρύτερης κοινότητας της Π.Ε., δηλαδή των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της, καθώς επίσης η συμβουλευτική στήριξη της Πολιτείας και των θεσμών λήψης αποφάσεων σε θέματα Π.Ε. Στο πλαίσιο αυτό κεντρικός στόχος της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. είναι η προώθηση της Π.Ε. σε όλες τις βαθμίδες, μορφές και τύπους της Εκπαίδευσης και σε όλους τους χώρους που είναι πιθανό να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η εκδοτική συνεργασία με το ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

H πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί μέχρι στιγμής 38 υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι η κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing EKT αποτελείται από τρεις πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων-μονογραφιών. Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.