Νέα Κέντρα Έρευνας από το ΑΠΘ για Αγροδιατροφή, Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό και Βιοϊατρική Έρευνα και Εκπαίδευση

Η ίδρυση των 3 νέων κέντρων αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην ίδρυση τριών Κέντρων Έρευνας σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αγροδιατροφή, ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και βιοϊατρική έρευνα & εκπαίδευση, προβαίνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στη σύνδεση της με την κοινωνία και ταυτοχρόνως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) της Νομικής Σχολής ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τις τάσεις αποδόμησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το γεγονός ότι οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνονται συχνά ότι δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ενωσιακών δικαιικών κανόνων και δεν συμπροσδιορίζουν την ασκούμενη μέσω αυτών πολιτική. Το ΚΕΝοΠ επιδιώκει τη διευκόλυνση της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των σκοπών του Κέντρου είναι η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των κοινών αξιών των ευρωπαϊκών λαών. Επιπλέον, η ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΚΕΝοΠ για την ίδρυση «Δικτύου Νομικών Σχολών της Ευρώπης για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις δράσεις του για την προώθηση των παραπάνω σκοπών. 

Tο Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής - ΚΕΑΓΡΟ ιδρύθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, την επιστημονική υποστήριξη, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση τεχνολογιών, πρακτικών και γνώσεων παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη κατέχουν κομβική θέση για την αγροτική παραγωγή, το ΚΕΑΓΡΟ στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου του ΑΠΘ και της Ελλάδας στο σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον του αγροδιατροφικού τομέα. H ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και της χώρας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε ειδικά θέματα αιχμής για τον τομέα της αγροδιατροφής, καθώς και η υποβολή προτάσεων σε σχετικά με την αγροδιατροφή ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αποτελούν τις επόμενες δράσεις του νεοσύστατου Κέντρου.

H ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και της χώρας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε ειδικά θέματα αιχμής για τον τομέα της αγροδιατροφής, καθώς και η υποβολή προτάσεων σε σχετικά με την αγροδιατροφή ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αποτελούν τις επόμενες δράσεις του νεοσύστατου Κέντρου

Η ίδρυση του Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕΒΙΕΕ), από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, στοχεύει στην αποτελεσματική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών, στην παροχή δηλαδή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στον πάσχοντα συνάνθρωπο, με την ανάπτυξη τριών Μονάδων:

  1. Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας, με στόχο τον μετασχηματισμό των δεδομένων της βασικής έρευνας σε νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών
  2. Μονάδα Κλινικών Ερευνών, που θα διεξάγει κλινικές μελέτες φάσης Ι, μελέτες βιοϊσοδυναμίας ή/και θεραπευτικής ισοδυναμίας και μελέτες φαρμακοεπαγρύπνησης - φαρμακοεπιδημιολογίας.
  3. Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας, η οποία αποσκοπεί στην εντόπιση της προδιάθεσης για την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης νόσου και την αποτελεσματική εντόπιση, αν η νόσος έχει εκδηλωθεί.

Tα οφέλη από τη λειτουργία του Κέντρου τόσο για το ΑΠΘ όσο και για την τοπική και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αναμένεται να είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, σε διάφορους τομείς, ενώ η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει, σε περίπτωση που το περιβάλλον είναι ευνοϊκό, στη δημιουργία spin-off και start-up επιχειρήσεων από τους ερευνητές του Κέντρου, συντελώντας έτσι στη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας και στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΑΠΘ