Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η 5η Δημόσια Πρόσκληση του Κέντρου αφορά ερευνητές και ερευνητικές ομάδες για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων, για το 2020, με τη μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε πρόταση να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.

Την πέμπτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), εκπληρώνοντας τον βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2020. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις, με τη μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2018.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες:

  • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και γ/ μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή όχι.
  • Ερευνητικές Oμάδες: Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να μην εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέντρου οι προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2020.
  • Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2020.
  • Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση και 3η χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.
  • Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2020, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής παρέχονται στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής.

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής), ενώ η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στην άλλη γλώσσα.

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019. Αντίστοιχα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ, θα γίνει τον  Ιανουάριο του 2019. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της εκπόνησης των ερευνών αφορά το διάστημα Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού καθημερινά από τις 12.00 έως και τις 14.00 (τηλ. 210 3640424).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες