Ημερίδα «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές»

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση και καταγραφή των καλών πρακτικών που έχουν αναδειχθεί από τη δραστηριότητα φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ανάπτυξης Κοινών Ανοικτών Πόρων στην Παιδεία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) , διοργανώνει ημερίδα εργασίας με θέμα «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές», στις 3 Μαΐου 2018 (10.00-15.30). Σκοπός της ημερίδας είναι να καταγράψει και να αποτιμήσει συνθετικά τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί από τη δραστηριότητα φορέων και υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ανάπτυξης Κοινών Ανοικτών Πόρων στην Παιδεία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στον χώρο της Βιβλιοθήκης, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης δια της ανάπτυξης δομών ανοικτής πρόσβασης στη γνώση, της ενίσχυσης της ισότητας και της δικαιοσύνης στην παιδεία και της προώθησης της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας.

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές και αναγνωρίζοντας τη σημασία των Κοινών Ανοικτών Πόρων, η ελληνική νομοθεσία θεωρεί αποστολή των ΑΕΙ της χώρας την ανάπτυξη «κοινών ανοικτών πόρων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία και τον πολιτισμό» (άρθρο 4, ν.4485/2017). Οι Κοινοί Ανοικτοί Πόροι αφορούν διδακτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό, ψηφιακό ή μη, που διατίθεται με κάποια μορφή ανοικτής αδειοδότησης. Οι Κοινοί Ανοικτοί Πόροι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν την πρόσβαση στη γνώση με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλες μεθόδους. Η χρήση ανοικτών τεχνικών προτύπων βελτιώνει την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους. Η ανάπτυξη δομών ανοικτής πρόσβασης έχει στόχο να αποδώσει τη γνώση που έχει παραχθεί με δημόσια χρηματοδότηση στην κοινωνία, ως κοινό αγαθό.

Οι φορείς που έχουν κληθεί να συμμετέχουν στην ημερίδα (φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, καθώς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών), θα παρουσιάσουν την εμπειρία, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούν ως προς τις υποδομές και το περιεχόμενο ή/και ως προς την έρευνα για Κοινούς Ανοικτούς Πόρους στην Παιδεία. Επίσης, θα διατυπώσουν συνοπτικά προτάσεις βελτίωσης και θα προσδιορίσουν τις προοπτικές περαιτέρω συνεισφοράς του φορέα τους στη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδιασμού για Κοινούς Ανοικτούς Πόρους στην Παιδεία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΥΠΠΕΘ, EKT