Μεγάλο το ενδιαφέρον για τη νέα Δράση «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ σε εκδήλωση στο ΕΙΕ

Το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του νέου ΕΣΠΑ έρχεται να προωθήσει τη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα, και στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Το μεγάλο ενδιαφέρον της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας συγκέντρωσε η ενημερωτική εκδήλωση για την πρώτη προκήρυξη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Aνάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να γίνουν και σε άλλες πόλεις της χώρας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη Δράση.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης στο ΕΙΕ ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Φωτάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Αλ. Χαρίτσης και η Π. Κυπριανίδου Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Το πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του νέου ΕΣΠΑ, έρχεται να προωθήσει τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί προϊόν της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Υπουργείο Παιδείας και στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενιαίας Δράσης ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων, ενώ ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου, που έχει ήδη προκηρυχθεί, ανέρχεται σε 126 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 23 Μαρτίου έως 17 Μαΐου. (upd: η καταληκτική ημ/νία επεκτάθηκε μέχρι 7 Ιουνίου, 16.00) Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Σημειώνεται πως η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Φωτάκης παρουσίασε το πλέγμα των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν αποφασιστικά την έρευνα και την καινοτομία και που προωθούν τη σύνδεση τους με την επιχειρηματικότητα. Όπως δήλωσε ο Κ. Φωτάκης: «Mεταξύ των προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του νέου ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, τo πρόγραμμα ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ θα έλεγα ότι αποτελεί την ναυαρχίδα.  Κι αυτό όχι μόνο για το σημαντικό ύψος των διαθέσιμων πόρων αλλά και γιατί διασυνδέει την Έρευνα που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  Λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως η στήριξη της «ελεύθερης»  Έρευνας μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η αξιοποίηση της Καινοτομίας που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα, μέσω του Ταμείου Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά διαμορφώνεται στη χώρα ένα πλήρες και συγκροτημένο σχέδιο Ανάπτυξης που έχει ως βάση την Οικονομία της Γνώσης».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Ο Α. Χαρίτσης επισήμανε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την προώθηση της έρευνας και τη σύνδεση της με την επιχειρηματικότητα και εντάσσεται στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

«Με το πρόγραμμα ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’, αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν και ενισχύουν τους νέους ερευνητές και τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, «αλλάζουμε ριζικά το τοπίο στην έρευνα και την παραγωγική αξιοποίηση της, αντιμετωπίζοντας τη διαχρονική υστέρηση της χώρας σε αυτούς του κρίσιμους τομείς. Στηρίζουμε αποφασιστικά την καινοτομία και την έρευνα και τη σύζευξή τους με την παραγωγή, ενισχύουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ωθούμε την οικονομία σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανές να σταθούν στο νέο πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Κυρίως όμως δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, που τώρα φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό, να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους, κάνοντας δική τους υπόθεση την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας»,

Ακολούθησε η Π. Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία παρουσίασε τις Δράσεις που η Γενική Γραμματεία, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, θα υλοποιεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ). Ειδικότερα  παρουσίασε τις δράσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί από την ΓΓΕΤ: Διακρατικές με Ισραήλ, Ρωσία και Γερμανία, ERANets, Δράσεις Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και Ερευνητικές Υποδομές. Επιπλέον αναφέρθηκε στις νέες  δράσεις, προϋπολογισμού 180εκ., που έχουν ήδη εξειδικευθεί και αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2017. Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίζουν συνεργατικά σχήματα ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και έχουν ισχυρό χαρακτήρα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Ακολούθησε η παρουσίαση της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» από την προϊσταμένη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ κα Λ. Πουλακάκη καθώς και από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας. Η Λ. Πουλακάκη, παρουσίασε το γενικό πλαίσιο και τις παρεμβάσεις της ενιαίας Δράσης. Στη συνέχεια, η Δ. Κράλλη, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ανέλυσε τη διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ ο Β. Γέρος, Προϊστάμενος Μονάδας Β’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ μίλησε για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της Δράσης. Τέλος η Μ. Κουτσοπούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ παρουσίασε το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και τις διαδικασίες υποβολής πρότασης σε αυτό.

Το βίντεο της εκδήλωσης, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming και βιντεοσκοπήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, διατίθεται στην ιστοσελίδα http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15496

Αντίστοιχες εκδηλώσεις παρουσίασης της Δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου στο Ηράκλειο Κρήτης και στις 29 Μαρτίου στην Κομοτηνή. Οι επόμενες εκδηλώσεις παρουσίασης της Δράσης θα πραγματοποιηθούν στις 4 Απριλίου στα Ιωάννινα και στις 6 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις διατίθενται στον ιστότοπο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΓΓΕΤ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ